Decyzja nr 76/2007

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu PGL LP – stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz w związku z postanowieniem ministra środowiska z 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (DLOPiK-L-lp-663-14a/07) – postanawiam, co następuje.

§ 1

Zatwierdzić w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych pokrycie straty netto z lat ubiegłych w wysokości 224 139,78 zł kapitałem zasobów Lasów Państwowych.

§ 2

Zatwierdzić podział zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2006 rok.

§ 3

Zysk netto w wysokości 185 425 940,19 zł przeznacza się na:

1. Zwiększenie funduszu leśnego – 15 500 000,00 zł.

2. Zwiększenie kapitału zasobów Lasów Państwowych – 148 096 814,05 zł.

3. Nagrody dodatkowe dla pracowników – 11 630 656,69 zł.

4. Zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5 929 820,86 zł.

5. Cele społecznie użyteczne – 4 268 648,59 zł.

§ 4

Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wykonania decyzji o pokryciu straty netto z lat ubiegłych i podziale zysku netto za 2006 rok w jednostkach nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji (bez publikacji – przyp. red.).

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak