Zarządzenie nr 30/2006

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. oraz § 10 regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych − stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 r. − zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję zespół zadaniowy w składzie:

1) Krystyna Magiera z DGLP − przewodniczący zespołu,

2) Irena Majsterkiewicz z RDLP Katowice − członek,

3) Agnieszka Banasik z RDLP Warszawa − członek,

4) Wanda Pospieszałowska z Nadleśnictwa Krościenko − członek,

5) Danuta Heppa z Nadleśnictwa Katowice − członek.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

3. Przewodniczący zespołu ma prawo zapraszania na posiedzenia zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych LP oraz ekspertów.

§ 2

1. Zadaniem zespołu jest:

a) opracowanie założeń do programu naliczania i rozwiązywania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych,

b) opracowanie założeń do programu monitorującego wpływy i wydatki z funduszu leśnego oraz zewnętrznych środków pomocowych,

c) odbiór dokumentacji analitycznej,

d) przygotowanie projektu umowy z firmą wykonującą zmiany kodów źródłowych w porozumieniu z Wydziałem Informatyki DGLP,

e) udzielanie wyjaśnień w trakcie realizacji projektu,

f) przetestowanie, odbiór oraz wdrożenie zmienionych kodów źródłowych systemu „LAS” w porozumieniu z Wydziałem Informatyki DGLP.

2. Przewodniczący zespołu będzie składał protokoły zawierające wnioski z postępu prac głównemu księgowemu Lasów Państwowych, w terminie 3 dni po każdym spotkaniu zespołu.

3. Ustalenia zespołu podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

§ 3

Koszty związane z pracami zespołu – poza kosztami delegacji – będą pokrywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

§ 4

Termin zakończenia prac zespołu ustala się na 31 października 2006 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak