Zarządzenie nr 2/2006

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (jednolity tekst Dz. U. nr 45, poz. 435, z 2005 r. z późniejszymi zmianami), w związku z §6 i §8, ust. 1, pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, do opracowania ramowego programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) oraz sposobów jego finansowania, w następującym składzie osobowym:
– mgr inż. Henryk Piskonowicz, RDLP Poznań – przewodniczący Zespołu,

członkowie Zespołu:

– mgr inż. Jolanta Błasiak, DGLP,

– dr inż. Grzegorz Pawłowski, DGLP,

– mgr inż. Władysław Marek Rybarkiewicz, Nadleśnictwo Henryków,

– mgr Jarosław Sęktas, Nadleśnictwo Syców,

– mgr inż. Tomasz Szeszycki, Nadleśnictwo Rokita,

– mgr inż. Adam Wenda, Nadleśnictwo Zamrzenica,

– mgr inż. Zbigniew Władyka, Nadleśnictwo Dukla.2. Koszty związane z pracą Zespołu pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w ramach planu finansowo-gospodarczego na 2006 rok.

§ 2

Do zadań Zespołu należy opracowanie strategii wielkoobszarowej ochrony i restytucji cisa pospolitego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Do zadań zespołu należy szczególnie:

– określenie metod ochrony i restytucji cisa pospolitego w zależności od stopnia zagrożenia;

– wybór i określenie szczegółowej lokalizacji LMP cisa pospolitego w lasach państwowych do produkcji materiału wyjściowego na potrzeby restytucji;

– ustalenie harmonogramu i zakresu badań zidentyfikowanych populacji – analizy DNA w celu określenia rodzimości pochodzenia i stopnia pokrewieństwa między populacjami;

– wskazanie ośrodków zajmujących się rozmnażaniem materiału wyjściowego i produkcją materiału sadzeniowego;

– ustalenie zasad finansowania programu z uwzględnieniem środków własnych Lasów Państwowych (fundusz leśny), budżetu państwa oraz zewnętrznych środków pomocowych, krajowych i zagranicznych;

– określenie wstępnych zasad przenoszenia LMR.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący ustala terminy i miejsce spotkań członków Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może korzystać z niezbędnych ekspertyz, doradztwa i konsultacji.

4. Przewodniczący może zapraszać do prac zespołu rzeczoznawców i ekspertów, w szczególności pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – za zgodą właściwych kierowników tych jednostek oraz odpowiednio pracowników ośrodków naukowo-badawczych, wyższych uczelni i innych instytucji związanych z tematem.

§ 4

Wynik prac Zespołu, w postaci opracowanego ramowego programu ochrony i restytucji cisa pospolitego, będzie przedłożony dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych przez przewodniczącego Zespołu w terminie do końca I kwartału 2006 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak