Zarządzenie Nr 34/2005

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt.8 ustawy o lasach, z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1

W załącznikach do zarządzenia nr 74 przywołanego we wstępie dokonuje się następujących zmian:

1. Załączniki nr 1 i nr 3 przyjmują nową treść, jak w odpowiednich załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadzam tekst jednolity zarządzenia nr 74 przywołanego we wstępie, wraz z załącznikami, uwzględniający poprawki wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz:
zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7 czerwca 2004 r.,
zarządzeniem nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 stycznia 2003 r.,
zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 15 lipca 2002 r.

§ 3

Tekst jednolity Standardu Leśnej Mapy Numerycznej opublikowany zostaje na stronie internetowej Lasów Państwowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Janusz Dawidziuk