Decyzja Nr 10/2005

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust.1 oraz art. 13 b ust 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tekst jedn. 2000r. Dz. U. Nr 56 poz 679 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., ustalam co następuje:

§ 1

W związku z podpisaniem umowy o współpracy między Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych i Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i wynikającą z umowy potrzebą uzupełnienia składu Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Notecka” o przedstawiciela PTTK, dotychczasowy skład Rady uzupełnia się dodatkowo o:

Dr. Ferdynanda Szafrańskiego -- Oddział Poznański PTTK,
Os. Jana III Sobieskiego 27D/29, 60-680 Poznań

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Dr inż. Janusz Dawidziuk