Zarządzenie Nr 48/2005

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje.

§ 1

W zarządzeniu Nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2001 r w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: PA-80-121/2001) traci moc załącznik nr 3 „Tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu pozyskania i sprzedaży drewna”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk