Zarządzenie Nr 75/2003

28.06.2016
Na podstawie art.33, ust.1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami ), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się co następuje:


§ 1.

1. Wprowadza się do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych - w odniesieniu do zakładów Lasów Państwowych jako obowiązek fakultatywny - wzornik druków obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, (zwany dalej „WZORNIKIEM”).

2. Wzornik obejmuje wykazy druków, wzory druków, instrukcje ich wypełniania i podzielony jest na następujące działy:

1) Wzory druków funkcjonujących poza Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (zwanym dalej SILP), z wyszczególnieniem takich działów jak:

- hodowla lasu,

- ochrona lasu,

- ochrona ppoż,

- łowiectwo,

- kadry i płace,

- finanse,

- infrastruktura,

- informatyka.

2) Wzory druków wejściowych do SILP.

3. Wzornik według stanu na dzień wydania Zarządzenia nie obejmuje wzorów:

1) formularzy sprawozdawczych typu LPIO i LPIR, których funkcjonowanie regulują odrębne zarządzenia wewnętrzne LP,

2) formularzy stosowanych w zakładach Lasów Państwowych,

3) formularzy stosowanych do sprawozdawczości kierowanej poza Lasy Państwowe, których funkcjonowanie regulują państwowe, odrębne akty prawne,

4) formularzy – druków akcydensowych, których stosowanie wynika z przepisów zewnętrznych.

4. Wzory druków, o których mowa w ust. 3 będą sukcesywnie uzupełniane we Wzorniku. Docelowy termin uzupełnienia wyznacza się na 30 czerwca 2004 roku.

§ 2.

Wzornik ma charakter dokumentu modyfikowanego na bieżąco i będzie funkcjonował w trybie określonym w § 3 i § 4 ust. 2 do ust. 3 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Powierza się prowadzenie, konserwację i uaktualnianie Wzornika Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu.

2. Wzornik ma być prowadzony w formie elektronicznej jako baza danych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, o:

a) wzorach druków,

b) instrukcjach ich wypełniania,

c) informacjach uzupełniających dotyczących danego wzoru druku, funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

3. Mocą niniejszego zarządzenia zmiany we Wzorniku, dokonuje Dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu lub osoba przez Niego upoważniona, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 do 4.

§ 4

1. Wzornik będzie dostępny na stronach internetowych Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu od 30.07.2003 r.

2. Do czasu opracowania Wzornika jako bazy danych, Wzornik będzie dostępny w postaci plików w formacie *.PDF (do odczytu za pomocą programu Acrobat Reader).

3. Projekty zmian wzorów druku bądź ujęcia nowych wzorów druków lub instrukcji ich wypełniania opracowują merytorycznie właściwe wydziały Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zmiana we Wzorniku, na etapie projektu, musi być parafowana przez Wydział Informatyki DGLP po opracowaniu przez ten Wydział założeń realizacji tej zmiany, uwzględniających:

a) określenie czasu potrzebnego na oprogramowanie druku – o ile jest to wzór druku dotyczący Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,

b) określenie czasu potrzebnego na upowszechnienie druku,

c) określenie poziomu kosztów związanych z upowszechnieniem druku,

d) ocenę spójności instrukcji wypełnienia druku.

4. Procedury związane z realizacją zadania określonego w ust. 1 i 3 będą uregulowane odrębnie. Do tego czasu podstawą zmiany we Wzorniku będą zarządzenia Dyrektora Generalnego LP o zmianach poszczególnych wzorów druków wraz z instrukcjami ich wypełniania.

5. Koszty związane z konserwacją i uaktualnianiem Wzornika, o czym mowa w ust. 2 będą kosztami planowanymi przez Wydział Informatyki DGLP.

§ 5.

Z dniem 30 lipca 2003 roku tracą moc:

a) Zarządzenie nr 14 naczelnego dyrektora Lasów Państwowych z 10 sierpnia 1986r. wprowadzające Katalog formularzy branżowych.

b) Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 10 sierpnia 1988r. w sprawie sporządzania wniosków gospodarczych z późniejszymi zmianami.

c) Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 25 lipca 1996r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych druków Wejściowych do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych ze wszystkimi zmianami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2003 r.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych


dr inż. Janusz Dawidziuk