Zarządzenie Nr 66/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 56 z 2000r., poz. 679 z późn. zmianami), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., oraz art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanych serwerów UNIX lub równorzędnych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

Edward Baron -- Naczelnik Wydziału Informatyki RDLP Piła – przewodniczący,

Paweł Mazurek -- Naczelnik Wydziału Informatyki RDLP Lublin – członek,

Bogusław Różycki -- Wydział Informatyki DGLP – członek,

Piotr Szulc -- Zespół ds. Zamówień Publicznych DGLP – sekretarz.

§ 2.

Wszelkie opracowania komisji podlegają akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 3.

Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.

§ 4.

Termin zakończenia prac komisji: 31.12.2004

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk