Zarządzenie Nr 45/1999

28.06.2016
Na podstawie art. 47 ust. 1c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz.44, z póź. zm.) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:

1) unormowania, określające organizację i zakres działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach oraz grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, stanowiące załącznik nr 1;

2) szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych stanowiące załącznik nr 2.

§ 2.

Do czasu prawnego uregulowania statusu stanowisk: inspektora Straży Leśnej i starszego strażnika leśnego, odpowiednio dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczy może powierzać wykonanie zadań, mieszczących się w przewidywanych przez niego dla tych stanowisk zadań i obowiązków, innym pracownikom zaliczonym do Służby Leśnej.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzaniem, w odniesieniu do organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych – mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy: kodeksu pracy, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101. poz. 444 z późn. zm.) wykonawcze do ustawy o lasach, a także uregulowania wewnętrzne, obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej lasów państwowych, o ile nie są one sprzeczne z uregulowaniami niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Konrad Tomaszewski