Zarządzenie Nr 36/2002

28.06.2016
Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 28 września1991 r o lasach (Dz. U. nr 56, poz. 679 z 2000 r.) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe , stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam – do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - wytyczne w sprawie rozwoju rynku usług leśnych w Lasach Państwowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W ramach działań wspierających rozwój rynku usług leśnych, a także przy zamawianiu usług należy kierować się m.in.:

a) uregulowaniami ogólnymi oraz wewnętrznymi LP, dotyczącymi zamawiania robót, dostaw i usług,

b) przepisami o najmie i dzierżawie – jeżeli firmy usługowe korzystają z majątku Lasów Państwowych,

c) ograniczeniami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji, o której mowa w § 9 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,

d) zasadami partnerstwa, poszanowania uczciwej konkurencji, legalizmu (również w odniesieniu do aktów normalizacji wewnątrzbranżowej), a także pisemności i jawności.

2. Umowy pomiędzy firmami, o których mowa w ust. 1, a jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych powinny ustalać miejsce realizowania zadania, opisywać jednoznacznie przedmiot usługi, sposób rozliczania się, ceny usług dla poszczególnych
prac oraz prawa i obowiązki stron.

§ 3.

1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w ramach współpracy z firmami usługowymi lub ich przedstawicielstwami, przy zachowaniu ograniczeń, o których mowa w § 2 – dążyć będą do tworzenia warunków i rozwoju firm usługowych, które:

1) posługiwać się będą nowoczesną techniką i technologią, uwzględniającą zasady prowadzenia gospodarki leśnej i przyjazną dla środowiska,

2) uczestniczyć będą w organizowanych przez Lasy Państwowe formach uzupełniania wiedzy leśnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

3) są w stanie należycie wykonywać powierzone zadania, a w dotychczasowej działalności wyróżniają się rzetelnością i fachowością usług,

4) posiadają lub też poczyniły starania o uzyskanie stosownej licencji wydawanej przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.

§ 4.

W okresie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek przedstawicieli firm usługowych, powołają na swoim poziomie zarządzania stałe komisje do spraw współpracy z firmami usługowymi i ich zinstytucjonalizowanymi przedstawicielstwami.

§ 5.

Odpowiednie służby Dyrekcji Generalnej LP podejmą działania jakie okażą się niezbędne i możliwe dla uruchomienia w szkołach, kształcących średnie kadry dla leśnictwa, kierunków przygotowujących wysokokwalifikowanych pracowników firm świadczących usługi dla leśnictwa.

§ 6.

Tracą moc ramowe wytyczne pn. “Prywatyzacja działalności gospodarczej nadleśnictw” zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 27 stycznia 1995 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2002 r.