Zarządzenie Nr 17/2003

28.06.2016
Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe , zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie, zwany dalej LBG, utworzony na mocy Zarządzenia Nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 1995 roku (znak: EO-0102-43/95) w sprawie powołania Leśnego Banku Genów, jest działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej o zasięgu krajowym, o których mowa w art.32 ust.2 pkt.4 wyżej przywołanej ustawy o lasach.

2. Siedzibą LBG jest Miłków, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.

§ 2

1. LBG działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia przekazanego dyrektorowi LBG. Aktywa, powstające w toku prowadzonej działalności , stają się składnikami aktywów LBG.

2. Przeznaczone do długotrwałego przechowywania strategiczne dla gospodarki leśnej zasoby genowe nasion, przekazane przez nadleśnictwa do dnia 31.12.2002r. stają się składnikami aktywów LBG.

3. Przekazanie składników aktywów, o których mowa w pkt.2. nastąpi nieodpłatnie, w oparciu o Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26.10.1999r, w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia , znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego.

4. Przekazanie po 31.12.2002 r., do długotrwałego przechowywania strategicznych dla gospodarki leśnej zasobów genowych w postaci nasion i części roślin, odbywa się na zasadach ich zakupu od nadleśnictw.

§ 3

1. LBG działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, nadanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na wniosek dyrektora LBG.

2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu nadzoruje działalność LBG na mocy posiadanego pełnomocnictwa w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Leśnej DGLP.

3. LBG zarządza dyrektor na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności , powoływany i odwoływany , po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej LBG, przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

4. Dyrektor LBG, w ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarki leśnej i poza gospodarką leśną, reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.

5. Dyrektor LBG nie ma uprawnień do zaciągania kredytów bankowych.

6. Dyrektor LBG w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą w stosunku do osób zatrudnionych w LBG .

§ 4

1. Dyrektor LBG samodzielnie kształtuje podział zadań i kompetencji pracowników.

2. Dyrektor LBG samodzielnie kształtuje poziom płac w ramach obowiązujących zasad wynagradzania pracowników Lasów Państwowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa pracy, pod warunkiem nie przekroczenia środków na wynagrodzenia, przewidzianych w rocznym planie finansowo-gospodarczym LBG.

3. Dyrektor LBG ma prawo do pobierania informacji od kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jeśli będzie to niezbędne do wykonywania zadań LBG.

§ 5

LBG prowadzi działalność produkcyjną i usługową na rzecz gospodarki leśnej w rozumieniu art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach oraz działalność poza gospodarką leśną.

§ 6

1. Rozrachunki wewnątrzbranżowe LBG prowadzi za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

§ 7

1. LBG pokrywa swoje koszty z przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i innych podmiotów .

2. LBG otrzymuje dopłatę z funduszu leśnego na wyrównanie niedoboru środków powstających przy realizacji zadań mających związek z gospodarką leśną, o których mowa w § 5.

3. Dopłata z funduszu leśnego, ustalana jest corocznie w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe.

4. Podstawą gospodarki finansowej LBG jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:

1) zadania rzeczowe,

2) przychody ze sprzedaży,

3) koszty planowanej działalności,

4) wynik finansowy.

4. Plan, o którym mowa w ust. 3, jest przyjmowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Plan finansowo-gospodarczy LBG wchodzi w skład planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

5. Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego jest roczny program przewidywanych zadań do realizacji , wynikających z prowadzonej działalności, który podlega akceptacji przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Leśnej DGLP.

§ 8

1. Organem doradczym dyrektora LBG jest Rada Naukowa powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na okres 5 lat, składająca się maksymalnie z dwunastu członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

3. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie na pierwszym posiedzeniu.

4. Przewodniczący opracowuje regulamin funkcjonowania Rady i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych


§ 9

W zarządzeniu Nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 1995 roku (znak: EO-0102-43/95), w sprawie powołania Leśnego Banku Genów Kostrzyca, zmienionego Zarządzeniem Nr 42 z dnia 15 lipca 1998 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (znak: ZG/ZW-0102-43/98)wprowadza się następujące zmiany :

1. skreśla się paragrafy : 2, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania z dniem 1 stycznia 2003 roku.


Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk