Zarządzenie Nr 11A/1999

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. Nr 101, poz. 44, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 1. pkt 1. statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Wytyczne w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych”, zwane dalej wytycznymi, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuję Panów dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i nadleśniczych do wdrożenia i stosowania wytycznych w bieżącej działalności gospodarczej.

2. Wytyczne należy stosować w bieżącej działalności gospodarczej oraz przy opracowywaniu nowych planów urządzenia lasu.

3. W nadleśnictwach wchodzących w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych wytyczne należy stosować łącznie z opracowanymi dla LKP zasadami postępowania hodowlanego i ochronnego.

§ 3.

Bieżąca realizacja wytycznych nie wymaga wprowadzania zmian w obowiązujących planach urządzenia lasu.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.