Zarządzenie Nr 11/2002

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, zarz¹dzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu wymienionym w tytule, §4, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następującą liczbę punktów przeliczeniowych przysługujących w ciągu roku dla następujących grup pracowników:

1. pracownicy biur DGLP, RDLP, nadleśnictw z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 – 55 pkt.,

2. pracownicy ILP, ZOL oraz nadleśniczy i z-ca nadleśniczego – 60 pkt.,

3. pracownicy Straży Leśnej – 70 pkt.,
4. pracownicy leśnictw oraz inżynier nadzoru w nadleśnictwie
i pracownicy służb brakarskich – 75 pkt.”.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

2. Od 1 stycznia 2003 r. Zarz¹dzenie nr 62 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 czerwca 1999 r. stosuje się według dotychczasowego brzmienia.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk