Decyzja Nr 7/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje:

§1

Zatwierdzam operacyjny plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk