W trosce o lasy prywatne

Uczczenie 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i konferencja związana z wdrożeniem nowego programu inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów niebędących własnością Skarbu Państwa były okazją do spotkania pracowników ARiMR i leśników z terenu Podkarpacia, które odbyło się w Krośnie 10 maja.
13.05.2019 | EDWARD MARSZAłEK, RZECZNIK PRASOWY RDLP W KROśNIE

Uczczenie 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i konferencja związana z wdrożeniem nowego programu inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów niebędących własnością Skarbu Państwa były okazją do spotkania pracowników ARiMR i leśników z terenu Podkarpacia, które odbyło się w Krośnie 10 maja.

Konferencję poświęcono przybliżeniu zagadnień związanych z wdrożeniem rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w celu „wsparcia zalesiania i tworzenia terenów zalesionych”, jak również regulującego „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Te akty prawne stwarzają nowe możliwości aktywnej pomocy dla właścicieli lasów prywatnych, natomiast na nadleśnictwa Lasów Państwowych nakładają nowe obowiązki związane z przygotowaniem planów, jak również z pomocą merytoryczną i organizacyjną dla przeszłych beneficjentów.

- Dziś lasy prywatne wymagają wsparcia systemowego, gdyż mocno odstają swoim stanem od średniej krajowej – mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Pomoc ich właścicielom leży w interesie nas wszystkich, zaś możliwości organizacyjno-prawne, jakie w tej chwili mają Lasy Państwowe dają szansę na rzeczywistą poprawę stanu polskiej przyrody w obszarach, które są prywatną własnością.

W szczegóły programów wsparcia wprowadził Bartosz Sołek, główny specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich ARiMR, wskazując cele tych działań: przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów poprzez wzbogacenie różnorodności gatunkowej i poprawę warunków siedliskowych, jak również zwiększenie odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i klimatyczne. Wśród form pomocy znajdzie się dofinansowanie zalesień, wprowadzanie podszytów, dolesianie luk, zakładanie remiz, czyszczenia późne w młodnikach. Prelegent przedstawił też zasady punktacji wniosków i preferowane formy działań właścicieli lasów.

Z kolei Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, wskazując na obowiązki nadleśniczych we wdrażaniu w życie powyższych zapisów prawnych, zwrócił uwagę na szereg niuansów, które mogą stanowić formalne przeszkody dla wnioskodawców. Wskazywał na problemy z interpretacją zapisów związanych z dolesieniem luk w przypadkach niezwiązanych z klęskowymi zdarzeniami, jak również kwestie interpretacji leśnej terminologii w procedowaniu zadań.

W konferencji wzięła też udział Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacka oraz Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.