Prace na torfowisku

Na terenie obszarów Natura 2000 Lasy Sobiborskie na potrzeby projektu pt.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła zabiegi z zakresu działań ochrony czynnej.
21.01.2020 | Agnieszka Śliwińska

Na terenie obszarów Natura 2000 Lasy Sobiborskie na potrzeby projektu pt.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła zabiegi z zakresu działań ochrony czynnej.

Usunięcie drzew i krzewów zapewnia odpowiednie warunki świetlne dla roślinności charakterystycznej dla wspomnianych siedlisk. Oprócz tego wykonane zabiegi zahamują zachodzące zmiany warunków wodnych, wywołanych zwiększoną ewapotranspiracją drzew. Usunięcie drzew i krzewów powstrzyma postępującą degradację złoża torfu oraz powierzchniowej warstwy torfowisk na skutek penetracji korzeni drzew i krzewów.

Ochrona czynna obejmuje wszelkie zabiegi bezpośrednio wpływające na teren objęty tą ochroną. W przypadku Lasów Sobiborskich są to torfowiska wysokie, dla których niezbędne jest usuwanie drzew i krzewów, by zachować je na przyszłość. Pozostawienie tego terenu bez wpływu człowieka sprawiłoby, że w niedługim czasie zaszłyby na nim niekorzystne procesy sukcesyjne, co ostatecznie doprowadziłoby do zaniku danego typu siedliska objętego ochroną. 

Po przeprowadzeniu wizji terenowej oraz przygotowaniu dróg dojazdowych, przystąpiono do ręcznego usunięcia selektywnie wybranych drzew i krzewów. Wycinka prowadzona była na łącznej powierzchni 46,84 ha. Część biomasy pochodzącej z wycinki z płatów siedlisk torfowiskowych pozostała na torfowisku. Pozostała część została przeniesiona poza zasięg siedlisk i złożona w tzw. stosach biocenotycznych. 

Nad całym procesem czuwali pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Prace prowadzone były tak, aby zagwarantować identyfikację roślin i uniknięcie wszelkich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Przykładem wspomnianych zagrożeń jest wydeptywanie czy nieumyślne zniszczenie roślin objętych ochroną gatunkową.