Polska na czele europejskiej sieci Integrate+

Polska przejęła przewodnictwo w sieci Integrate+, promującej integrację ochrony przyrody z wielofunkcyjną zrównoważoną gospodarką leśną. Istniejąca od dwóch lat sieć zrzesza 16 państw europejskich, w ramach Integrate+ współdziała także Komisja Europejska.
20.04.2018 | MAGDALENA WOLICKA, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, MARTA NURCZYńSKA-DAłEK, DYREKCJA GENERALNA LP

Polska przejęła przewodnictwo w sieci Integrate+, promującej integrację ochrony przyrody z wielofunkcyjną zrównoważoną gospodarką leśną. Istniejąca od dwóch lat sieć zrzesza 16 państw europejskich, w ramach Integrate+ współdziała także Komisja Europejska.

W Europie coraz bardziej powszechne są konflikty różnych grup, które pojawiają się na linii ochrona przyrody - gospodarka leśna. Zapotrzebowanie na zwiększenie ochrony przyrody w lasach jest coraz silniej akcentowane, coraz częściej słychać zdecydowane głosy za wyłączaniem powierzchni lasu z gospodarki leśnej.

Podejście to jest trudne do pogodzenia z różnorodnymi funkcjami lasów, a także z celami ich właścicieli, zarówno prywatnych, jak i państwowych.

Nie ma również jednoznacznych wskazań naukowych, że wyłączanie lasów z gospodarki leśnej jest najlepszym sposobem ochrony gatunków i siedlisk. Wyzwania potęgują dodatkowo kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i konieczność ich uwzględnienia przy prowadzeniu gospodarki leśnej.

Wspomniana inicjatywa Integrate+ ma pomóc w porozumienia pomiędzy różnymi grupami interesu. Oferuje płaszczyznę dialogu i platformę współpracy dla demonstrowania efektywności działań na rzecz ochrony przyrody zintegrowanych w ramach wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej.  

Punktem wyjścia dla tej inicjatywy był projekt naukowy „Podejścia zintegrowane jako szansa dla ochrony bioróżnorodności w lasach” Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forestry Institute – EFI).
Jego rozszerzeniem było utworzenie w Europie sieci leśnych powierzchni demonstracyjnych, tzw. marteloskopów (Marteloscopes). Zostały one założone w celu promowania integracji ochrony przyrody w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a także poprawy wymiany informacji między praktykami i naukowcami.

Aby zwiększyć efektywność tego projektu ministerstwa rolnictwa Czech i Niemiec w październiku 2016 r. sformalizowały współpracę (jej założenia zostały zapisane w Deklaracji Praskiej), a następnie powołały sieć współpracy Integrate+.

Inicjatywa ta otrzymała wsparcie Stałego Komitetu ds. Leśnictwa, organu doradczego Komisji Europejskiej, i stała się działaniem prowadzonym w ramach implementacji Nowej Strategii Leśnej UE.

Aktualnie do sieci należy 16 państw europejskich oraz Komisja Europejska (dyrekcje generalne KE odpowiadające za działania w zakresie klimatu oraz rolnictwa). Nadrzędnym celem jest wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i najlepszych praktyk ponad granicami państw, a także budowanie potencjału zintegrowanej gospodarki leśnej i dzielenie się sprawdzonymi pomysłami i doświadczeniem. Siłą projektu jest integracja wiedzy naukowej i doświadczeń terenowych, a także wzajemne wsparcie członków i otwartość na dialog.

Po przewodnictwie niemieckim w 2016 r. i czeskim w 2017 r., w tym roku na czele sieci Inetgrate+ staje Polska. Przewodnictwo trwać będzie rok, Polskę z ramienia Ministerstwa Środowiska reprezentują Lasy Państwowe. Nowym przewodniczącym sieci został prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych. 

Podczas polskiej prezydencji priorytetem pozostaje utrzymywanie i wzmacnianie komunikacji wewnątrz sieci, a także poza nią, wśród różnych grup interesu i na zewnętrznych forach, jak Stały Komitet ds. Leśnictwa czy Komisja Europejska.

Podczas najbliższych miesięcy będzie również promowana sieć, a także zakładane kolejne leśne powierzchnie demonstracyjne. Z użyciem nowoczesnego oprogramowania komputerowego będzie można przeprowadzać na nich symulacje dla różnych rozwiązań stosowanych w gospodarce leśnej, a także pokazać, że w lasach zarządzanych w sposób zrównoważony przy zastosowaniu odpowiednich środków, możliwe jest realizowanie skutecznej i wiarygodnej ochrony przyrody, celem zachowania przyrodniczego bogactwa europejskich lasów.

Aktywny udział Polski w działaniach Integrate+ przyczyni się do promowania praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, a także do prezentacji na forum międzynarodowym osiągnięć związanych z inwentaryzacją przyrodniczą prowadzoną przez Lasy Państwowe. Polska będzie dążyć do wzmacniania komunikacji w ramach sieci, a także do stymulowania współpracy międzynarodowej poprzez organizację wydarzeń tematycznych.

Zaplanowane są warsztaty regionalne, dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przyrody w gospodarce leśnej, a w szczególności przeciwdziałaniu gradacji kornika drukarza w Europie.  W warsztatach wezmą udział m.in. przedstawiciele Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Polski i Szwajcarii.

Aktualne informacje o sieci są dostępne na stronach Integrate+ oraz Lasów Państwowych.