Bank Danych o Lasach, utrzymanie i rozwój

16 lipca 2019 roku, w Ministerstwie Środowiska, została podpisana umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach. Lasy Państwowe przeznaczą na ten cel 17,5 mln zł. - To unikalne narzędzie, dzięki któremu wiedza na temat lasów w Polsce jest dostępna dla wszystkich i to całkowicie za darmo – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP.
17.07.2019

16 lipca 2019 roku, w Ministerstwie Środowiska, została podpisana umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach. Lasy Państwowe przeznaczą na ten cel 17,5 mln zł. - To unikalne narzędzie, dzięki któremu wiedza na temat lasów w Polsce jest dostępna dla wszystkich i to całkowicie za darmo – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP.

Bank Danych o Lasach (BDL) gromadzi i udostępnia informacje o aktualnym stanie lasów wszystkich form własności w Polsce, zmianach w nich zachodzących i gospodarce leśnej, w powiązaniu z informacjami o ochronie przyrody i stanie środowiska przyrodniczego. 

- W ramach podpisanej umowy będą utrzymywane i rozwijane dotychczasowe funkcjonalności i moduły Banku Danych o Lasach (BDL). Przewidujemy także szereg przedsięwzięć rozwojowych, które np. wspomogą starostwa powiatowe w sprawowaniu nadzoru nad lasami prywatnymi – powiedziała wiceminister Małgorzata Golińska.

Zapisy nowej umowy przewidują m.in. szereg przedsięwzięć rozwojowych:

 • Budowa systemu wspomagającego starostwa powiatowe w sprawowaniu nadzoru nad lasami prywatnymi. Starostwo będzie mogło bezpłatnie wgrać do systemu dane z uproszczonych planów urządzenia lasu dla nadzorowanych przez siebie terenów leśnych. Z danych tych będzie automatycznie tworzona interaktywna mapa lasów, system będzie miał też funkcjonalność tworzenia zestawień i raportów na potrzeby sprawozdawczości, wydruku mapy czy wprowadzania ilości pozyskanego drewna.
 • Rozbudowa modułu map historycznych o obszary szczególnego zainteresowania społecznego. Aktualnie BDL udostępnia historyczne mapy i dane z dokumentacji urządzeniowej dla Lasów Państwowych z obszaru Puszczy Kozienickiej. Rozbudowany moduł będzie obejmował także nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Bukowej oraz nadleśnictwa Gdańsk i Bircza. W ramach tych prac zostaną zeskanowane i bezpłatnie udostępnione historyczne mapy leśne oraz elaboraty planów urządzenia lasu począwszy od 1945 r. Na potrzeby zautomatyzowanych analiz zostaną również zwektoryzowane granice historycznych wydzieleń leśnych.
 • Budowa systemu do wprowadzania oraz prezentowania i udostępniania okresowych zakazów wstępu do lasu. System dostarczy społeczeństwu aktualnej informacji na temat wprowadzonych ograniczeń w dostępie do terenów leśnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.
 • Rozbudowa modułu danych łowieckich o informacje o zagrożeniach epidemiologicznych (np. ASF). Dane te będą pozyskiwane z Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Rozbudowa modułu zagospodarowania turystycznego o informacje o szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i innych elementach liniowych infrastruktury turystycznej w lasach. W minionym roku zostały udostępnione publicznie informacje o punktowych obiektach infrastruktury turystycznej, takich jak hotele, pokoje gościnne, pola biwakowe, parkingi leśne, izby edukacyjne itp.
 • Wykorzystanie zasobów BDL oraz wiedzy eksperckiej pracowników BULiGL do tworzenia informacji zasilających krajowy system raportowania pochłaniania i emisji CO2 w lasach wszystkich form własności.

Ponadto, nadal będzie rozwijana aplikacji mobilna mBDL, która daje dostęp do opisów oraz map lasów wszystkich form własności przy pomocy urządzeń mobilnych. Rozwijany i modernizowany będzie portal internetowy bdl.lasy.gov.pl, zostanie również rozbudowany system prognozowania zmian zasobów leśnych i możliwości użytkowania w lasach wszystkich form własności.

Bank Danych o Lasach jest zadaniem publicznym przewidzianym ustawą o lasach, prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Wykonawcą i operatorem BDL jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Wszystkie powyżej wspomniane elementy wpisują się w cele stawiane przed BDL, którymi są:

 • gromadzenie, systematyczne uzupełnianie, aktualizacja i przechowywanie danych o lasach wszystkich form własności,
 • opracowywanie i przetwarzanie danych o lasach umożliwiające ich interpretację,
 • umożliwienie prowadzenia analiz oraz prognozowania rozwoju zasobów leśnych oraz możliwości ich użytkowania,
 • prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji o lasach oraz wspieranie badań naukowych,
 • propagowanie standardów zbierania i przetwarzania danych o zasobach leśnych i przyrodniczych.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest firmą planistyczną i ekspercką o zasięgu krajowym, posiadającą status przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. BULiGL jest głównym wykonawcą planów urządzenia lasu w Polsce. Ponadto wykonuje wielkoobszarową inwentaryzację stanu lasów, badania siedliskowe, plany ochrony parków narodowych i rezerwatów, oceny oddziaływania na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz inne opracowania związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska, dokumentacje geodezyjne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej, a także zaawansowane rozwiązania informatyczne.