Zarządzenie nr 51/2009

02.04.2012
Na podstawie art. 33, ust. 3, pkt. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r., nr 56, poz. 679, z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zwane dalej centrum, stanowi inną jednostkę organizacyjną, o której mowa
w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach:

1) utworzoną z dniem 1 listopada 2006 r. na podstawie decyzji nr 73 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2006 r. (znak: OR-015-5/06);

2) mającą, zgodnie z regulacjami decyzji, o której mowa
w pkt.1:

a) siedzibę w mieście stołecznym Warszawie,

b) zasięg działania obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Centrum działa z wykorzystaniem mienia, przedmiotów oraz praw i obowiązków przekazanych dyrektorowi centrum przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Struktura organizacyjna

§ 2

1. Centrum działa w ramach struktury organizacyjnej, ustalanej przez dyrektora centrum, na podstawie powierzonych zadań.

2. Dyrektor centrum, ustalając strukturę organizacyjną centrum, ma prawo do tworzenia i likwidowania komórek organizacyjnych, stanowisk, a także rozdzielania zadań i kompetencji w obrębie tworzonej struktury.

3. Dyrektor centrum ma uprawnienie do powoływania, w trybie bieżącego kierowania centrum, zespołów zadaniowych, składających się z podległych pracowników lub osób spoza centrum.

Zadania do realizacji przez centrum

§ 3

1. Działalność, którą prowadzi centrum, mieści się w ramach działalności usługowej, w tym:

1) na rzecz gospodarki leśnej, m.in.:

a) zadań, przypadających dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 33, ust. 3, pkt 3 i 8 ustawy o lasach, związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych, w tym na rzecz wykonywania zadań jednostki realizującej projekty Lasów Państwowych, finansowane przy współudziale środków Unii Europejskiej, obejmujących sporządzanie dokumentacji i wdrażanie poszczególnych etapów projektów;

b) zadań, przypadających dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, związanych z rolą Lasów Państwowych jako prowadzącego gospodarstwo leśne, realizujące program działań ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zmian klimatu;

2) poza gospodarką leśną:

a) na rzecz zadań administracji rządowej lub zlecanych przez Komisję Europejską do realizacji Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe w zakresie wdrażania programów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i dziedzin pokrewnych, w tym na rzecz wykonywania zadań instytucji wdrażającej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

b) na rzecz analizy możliwości pozyskiwania środków pomocowych dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

c) na rzecz analizy możliwości pozyskiwania środków pomocowych dla sektora leśno-drzewnego i partnerów Lasów Państwowych w konstruowaniu przez nich programów rozwojowych, w tym z udziałem środków z Unii Europejskiej.

2. Działalność realizowana przez centrum może być zlecana przez:

1) dyrektora generalnego Lasów Państwowych:

a) w formie stałych zleceń, corocznie ujmowanych w planie finansowo-gospodarczym centrum;

b) w formie innych zadań zleconych na podstawie dodatkowych porozumień zawieranych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych;

2) inne jednostki organizacyjne LP lub podmioty zewnętrzne na zadania doradczo-eksperckie, w formie umów cywilnoprawnych lub porozumień zawieranych przez dyrektora centrum.

Umocowanie do działania i reguły działania dyrektora centrum

§ 4

1. Na podstawie § 28, ust. 3 Statutu Lasów Państwowych dyrektor centrum jest podporządkowany dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych.

2. Stosunek pracy z dyrektorem centrum nawiązuje się z wykorzystaniem instytucji powołania. Przy nawiązywaniu stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, reprezentantem centrum jako pracodawcy jest dyrektor generalny Lasów Państwowych.

3. Dyrektor centrum, w rozumieniu kodeksu pracy, jest reprezentantem centrum jako pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w centrum.

4. Dyrektor centrum upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania centrum i dokonywania w imieniu i na rzecz centrum wszelkich czynności cywilnoprawnych w zakresie swojego działania oraz zarządzania i prowadzenia centrum, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.

5. Dyrektor centrum ,jako organ, przez który centrum prowadzi swoją działalność, jest uprawniony do władania przekazanym majątkiem Skarbu Państwa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

6. Dyrektor centrum może powołać zastępcę dyrektora centrum
w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Przy nawiązywaniu stosunku pracy z zastępcą dyrektora centrum, reprezentantem centrum jako pracodawcy jest dyrektor centrum.

§ 5

1. Dyrektor centrum ustala regulamin organizacyjny oraz podział zadań i kompetencji w obrębie centrum. Przez podział kompetencji należy rozumieć:

a) przypisanie zadań poszczególnym strukturom wewnętrznym centrum;

b) przydzielenie strukturom wewnętrznym centrum składników majątkowych, znajdujących się we władaniu centrum;

c) umocowanie kierujących strukturami wewnętrznymi centrum do posługiwania się uprawnieniami majątkowymi oraz zdolnością do czynności prawnych, przysługującą centrum;

d) ustalenie zakresu odpowiedzialności, ciążącej na kierującymi strukturami wewnętrznymi centrum.

2. Dyrektor centrum ustala, z uwzględnieniem przepisów prawa
i uregulowań wewnętrznych, regulamin pracy, system informatyczno-informacyjny w centrum, rzeczowy wykaz akt, obieg, kontrolę i ochronę informacji oraz inne dokumenty konieczne
do prowadzenia działalności.

§ 6

W każdym z przypadków, w którym dyrektor centrum będzie stroną umowy (porozumienia) w sprawie uzyskania dotacji celowej lub rozwojowej na realizację zadań administracji rządowej lub uzyskania środków o podobnym charakterze, działa on w granicach umocowania, udzielonego mu przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

§ 7

1. Ustalanie wynagrodzenia dyrektora centrum jest właściwością dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

2. Ustalenie wynagrodzenia zastępcy dyrektora centrum jest właściwością dyrektora centrum.

3. Wynagrodzenie dyrektora centrum i pozostałych pracowników ustala się według zasad wynagradzania zawartych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie pracowników na stanowiskach Służby Leśnej ustala się na podstawie przepisów właściwych w sprawie wynagradzania Służby Leśnej.

Dokumentacja formalna uprawniająca centrum do prowadzenia działalności

§ 8

Na dokumentację podstawową, legitymizującą centrum jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności, składają się
w szczególności:

1) zarządzenie o powołaniu centrum,

2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON,

3) numer identyfikacji podatkowej NIP,

4) umowy rachunku bankowego,

5) regulamin organizacyjny, regulamin pracy i inne wewnętrzne akty prawne, wynikające z przepisów prawa.

Zasady gospodarki finansowej centrum

§ 9

1. Podstawą gospodarki finansowej centrum w danym roku jest jego plan finansowo-gospodarczy.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest zgodnie
z układem oraz wymaganiami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i powinien składać się z następujących części składowych:

1) planu finansowo-rzeczowego wydatków w zakresie nabywania aktywów trwałych oraz działań doskonalących systemy funkcjonalne centrum,

2) planu zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

3) planu przychodów oraz kosztów operacyjnych w układzie zadaniowym,

4) planu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
a także przychodów oraz kosztów finansowych,

5) planowanego wyniku finansowego brutto.

§ 10

1. Centrum działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia oraz innych umocowań przekazanych dyrektorowi centrum. Aktywa powstające i nabyte w toku działalności stają się składnikami aktywów centrum.

2. Dyrektor centrum może w szczególności przyjmować na stan ewidencyjny centrum środki trwałe i wyposażenie od innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w trybie regulacji zawartych w odrębnym zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

3. Przekazanie składników aktywów centrum odbywa się nieodpłatnie na podstawie obowiązującego zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia, znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w trybie odrębnych decyzji.

§ 11

1. Przychodami centrum są wpływy z:

1) sprzedaży usług z działalności określonych w § 3,

2) pozostałej działalności operacyjnej,

3) działalności finansowej.

2. Kosztami centrum są wydatki na działalność, o której mowa
w § 3, oraz wydatki na pozostałą działalność operacyjną i finansową.

3. Wynik finansowy, stanowiący różnicę między przychodami
i kosztami działalności, skorygowany o straty i zyski nadzwyczajne, pozostaje w dyspozycji centrum.

§ 12

Centrum jest dysponentem środków z dotacji celowych i rozwojowych na realizację zdań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz projektów.

§ 13

1. Sprzedaż usług na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych realizowana jest po koszcie wytworzenia.

2. Sprzedaż usług na rzecz jednostek poza Lasami Państwowymi realizowana jest na zasadach wolnorynkowych, o ile nie określono tego inaczej w poszczególnych zleceniach.

§ 14

1. Centrum zobowiązane jest do stosowania zasad (polityki) rachunkowości, ustanowionej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PGL LP oraz planu kont PGL LP z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2.

2. Zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności oraz ich rozliczenie określa zakładowy plan kont centrum.

Regulacje końcowe

§ 15

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 56 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 października 2007 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, z zastrzeżeniem § 16.

§ 16

Z mocy niniejszego zarządzenia sankcjonuje się skutki prawne i faktyczne, jakie wystąpiły na mocy zarządzenia nr 56, o którym mowa w § 15.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan