Zarządzenie nr 12/2009

02.04.2012
Na podstawie art. 33, ust. 1 i 3, pkt 3 i 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r., nr 101, poz. 444, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 8, ust. 1, pkt 1 i 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z § 130, ust. 2 i 3 „Instrukcji urządzania lasu” (Warszawa, 2003), zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Uchylam wytyczne w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych planu urządzenia lasu, zamieszone w tomie III „Instrukcji urządzania lasu” (Warszawa, 2003), strony 151–158, „Część III. Konsultowanie planu urządzenia lasu”, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 3.

2. Wprowadzam do stosowania „Wytyczne”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sprawie konsultacji społecznych oraz czynności zmierzających do sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko”, o której mowa w art. 51 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), w ramach prac dotyczących sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

3. W okresie przejściowym dla projektów planów urządzenia lasu będących w końcowym opracowaniu, tj. projektów planów urządzenia lasu, dla których wykonano taksację lasu i prace kameralne (projekty planów urządzenia lasu przed II KTG), zachowuje się procedurę konsultacji społecznych w trybie dotychczasowym, obowiązującym przed wejściem niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wytyczne, o których mowa w § 1, pkt 2, dotyczą sporządzenia projektów planów urządzenia lasu, dla których umowa została zawarta po 15 listopada 2008 roku.

2. Wytyczne, o których mowa w § 1, pkt 2, stanowią rozdział części III: „Część III. Konsultowanie planu urządzenia lasu”, w tomie III „Instrukcji urządzania lasu” (Warszawa, 2003).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan