Zarządzenie nr 54/2008

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także § 39 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. (znak: OR-021-3/2008), zarządzam, co następuje.

§ 1

Wprowadzam we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Instrukcję działania zespołów ochrony lasu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kierowników zespołów ochrony lasu i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych sprawujące obsługę administracyjną, biurową i socjalną ZOL zobowiązuję do postępowania zgodnego z zapisami, zawartymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 18 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie „Instrukcji działania zespołów ochrony lasu” (znak: ZO-726-17/98).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan