Zmiany zasad sprzedaży drewna

Od początku 2016 r. będą wdrażane zmiany w zasadach sprzedaży drewna.
28.06.2016

Od początku 2016 r. będą wdrażane zmiany w zasadach sprzedaży drewna.

Ogólne zmiany systemu sprzedaży będą dotyczyły konsolidacji umów. I tak planuje się przeprowadzenie jednej rocznej procedury wieloetapowej, obejmującej m.in. aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Po jej zakończeniu będzie podpisywana jedna umowa.

Szczegóły komunikatu.

Kontrahenci, z którymi zostały podpisane dwuletnie umowy otrzymają gwarancję zakupu surowca. Umowy takie - zawarte na lata 2015-2016 – w drugim roku jej obowiązywania nie będą konsolidowane.

Planowana jest także korekta cen sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna oraz sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Ceny zostaną ustalone w poszczególnych nadleśnictwach, grupach nadleśnictw bądź zostanie przyjęta cena we wszystkich nadleśnictwach na terenie danej RDLP. Natomiast ceny minimalne na aukcjach systemowych zostaną utrzymane na poziomie cen z 2015 r. Oferta sprzedaży zawierać będzie cenę minimalną, od której zaczyna się licytacja, ale cena wyjściowa nie będzie podawana.

Ponadto zostanie zmieniona m.in. wysokość kary umownej do 10 proc. wartości umowy, czy też ustalenie maksymalnego terminu spisania umowy na 30 dni, a w przypadku aukcji e-drewno na 21 dni.