Zasięgi gatunków drzew do weryfikacji

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań była tematem konferencji naukowej, która odbyła się na początku czerwca w Pile.
28.06.2016 | Marcin Chirrek, Grażyna Wolska RDLP w Pile

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań była tematem konferencji naukowej, która odbyła się na początku czerwca w Pile.

- Opracowanie dotyczące granic występowania drzew w Polsce powstało ponad 100 lat temu pod redakcją prof. Władysława Szafera. Zostały wówczas ustalone zasięgi, którymi posługujemy się do dzisiaj, a przecież wiedza na ten temat zmieniła się diametralnie – stwierdził Ryszard Standio, dyrektor RDLP w Pile. - Naukowcy korzystając z nowych metod zweryfikowali występowanie gatunków drzew na terenie Polski. Ta dobrze udokumentowana wiedza powinna zostać jak najszybciej wprowadzona do praktyki leśnej.

O gatunkach „konfliktowych” na terenie RDLP w Pile, czyli jodle, świerku i modrzewiu mówili w swoich wystąpieniach Jacek Zwierzyński, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami i Ryszard Wojciechowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi.

- W praktyce leśnej kierujemy się składami gatunkowymi upraw zawartymi w Zasadach Hodowli Lasu zgodnie z krainą przyrodniczo-leśną. Obecnie przykładowe składy gatunkowe odnowień zawierają świerk i modrzew – stwierdził Sławomir Kmiecik, zastępca dyrektora RDLP w Pile ds. gospodarki leśnej. – Problem zaczął się, gdy wykonawcy planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zaczęli uznawać zasięgi „szaferowskie” za linie graniczne kierując się definicją gatunku obcego zapisaną w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody.

Referat dotyczący weryfikacji istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań przedstawił dr inż. Jan Łukaszewicz z Instytutu Badawczego Leśnictwa. W swoim referacie zwracał uwagę, aby nie używać w ochronie przyrody i leśnictwie pojęcia „zasięg naturalny”, ponieważ jest ono niezgodne z najnowszą wiedzą.

Występowanie gatunku powinno się analizować rozróżniając trzy kategorie zasięgów: potencjalny, optymalny i rzeczywisty. Dr Łukaszewicz przedstawił koncepcję zweryfikowanych zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie zakończonych interdyscyplinarnych badań, których koordynatorem był IBL.

Natomiast dr inż. Paweł Strzeliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w swoim wystąpieniu zaprezentował wyniki tematu badawczego „Występowanie, rola i wpływ na ekosystemy leśne jodły pospolitej”. – W jodle jest duży potencjał, warto o nią dbać, odnawiać powierzchnie także w północnej części Polski – apelował prelegent.

Ostatnim elementem konferencji była dyskusja, w której aktywnie brali udział zarówno przedstawiciele świata nauki jak i leśnicy. Głosy w dyskusji były zgodne co do zasadności wprowadzenia zaprezentowanych koncepcji do praktyki leśnej.

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, UAM w Poznaniu. Poza pilskim leśnikami przybyli również przedstawiciele sąsiednich regionalnych dyrekcji tj. RDLP w Poznaniu i RDLP w Szczecinku oraz przedstawiciele BULiGL Oddział w Poznaniu, LOP Oddział Piła, ZSL w Goraju i Starostwa Złotowskiego. Mimo zaproszenia nie pojawili się przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska i organizacji pozarządowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile i Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki.