Zaproszenie do Komisji Leśno–Drzewnej

W związku z planowaną reaktywacją Komisji Leśno–Drzewnej, zapraszamy do udziału w niej zrzeszenia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które kupują lub będą kupować surowiec od jednostek LP.
28.06.2016

W związku z planowaną reaktywacją Komisji Leśno–Drzewnej, zapraszamy do udziału w niej zrzeszenia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które kupują lub będą kupować surowiec od jednostek LP.

Zgodnie z intencją dyrektora generalnego LP Komisja Leśno–Drzewna (KL-D), jako zespół doradczo-pomocniczy dyrektora generalnego, powinna być forum dialogu, dyskusji i prezentacji postulatów odnośnie planowanych zmian zasad i przyszłego sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez LP. Ma zapewnić jak największą przejrzystość tego procesu i jak najpełniej uwzględnić oczekiwania społeczne i gospodarcze różnych grup zainteresowanych zakupem drewna, ale również generalnie produkcyjną funkcją realizowaną w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej przez LP.

Dlatego też do udziału w komisji LP zapraszają podmioty gospodarcze dotychczasowo niezrzeszone oraz przedstawicieli istniejących już izb gospodarczych, stowarzyszeń, związków, organizacji a także wszelkich innych porozumień skupiających i reprezentujących grupy interesariuszy, m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, nabywców tzw. drewna detalicznego - zwłaszcza porozumienia zrzeszające osoby nabywające drewno opałowe i użytkowe wykorzystywane w gospodarstwach domowych, przedstawicieli podmiotów gospodarczych realizujących usługi leśne. Przedsiębiorcy niezrzeszeni dotychczas w żadnych organizacjach, mogą zawiązywać w tym celu dobrowolne, wielostronne stowarzyszenia zwykłe.

Do udziału w pracach komisji LP zachęcają także reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego leśnictwa i reprezentujących interesy osób korzystających z pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Przynależność podmiotów gospodarczych do wszelkich organizacji ich reprezentujących jest nieograniczona, z tym że na okoliczność przyszłego działania w Komisji Leśno-Drzewnej każdy podmiot będzie musiał zadeklarować przynależność do wybranej, jednej tylko organizacji. W głosowaniach w komisji każdej organizacji będzie bowiem przysługiwała liczba głosów wynikająca z udziału wartościowego zakupów drewna od LP dokonywanych przez jej członków.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu, formy i terminu przyjmowania zgłoszeń chęci uczestnictwa w Komisji Leśno–Drzewnej zostaną podane wkrótce.