W ramach wyjątkowego programu wypuszczono żółwie

W Nadleśnictwie Garwolin (RDLP w Warszawie) wypuszczono żółwie błotne. Zwierzęta zostały przeniesione z ogrodu zoologicznego w Warszawie. To pierwszy tego rodzaju program w Polsce.
05.06.2018 | Anna Bolesta, Nadleśnictwo Garwolin

W Nadleśnictwie Garwolin (RDLP w Warszawie) wypuszczono żółwie błotne. Zwierzęta zostały przeniesione z ogrodu zoologicznego w Warszawie. To pierwszy tego rodzaju program w Polsce.

Przeprowadzka gadów z ZOO do leśnictwa Uścieniec to część realizacji programu „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”.  To pierwszy tego rodzaju program w Polsce.

Osobniki żółwia błotnego (Emys orbicularis) przeznaczone do introdukcji zostały odłowione z populacji dziko żyjących, zgodnych z linią genetyczną dla żółwi występujących na Mazowszu.

Teraz, na przełomie maja i czerwca samice składają kilkanaście jaja, inkubacja trwa 100 dni.

Adam Hryniewicz ze stołecznego ZOO, który prowadzi program reintrodukcji żółwi, wytypował dwa miejsca w Nadleśnictwie Garwolin. Miejsca zostały przeanalizowane pod względem szczelności biotopu, zasobności pokarmowej siedliska, dostępności do potencjalnych miejsc lęgowych, a także obecności ludzi na tamtym terenie.

Żółw błotny jest gatunkiem bardzo rzadkim, ścisłą ochroną został objęty w 1935 r. Wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt z kategorią zagrożenia EN, czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej żółw błotny podlega dyrektywie siedliskowej numer 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków oraz fauny i flory.

Główną przyczyną wymierania żółwia błotnego w Polsce są zmiany siedliskowe spowodowane głównie przez  melioracje i osuszanie ich siedlisk na bardzo dużych obszarach.