Lepsze leśne drogi to priorytet

Sieć dróg leśnych wymaga racjonalizacji, należy też uporządkować procedury związane z ich budową.- To jedno z priorytetowych zagadnień – podkreślił dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.
25.10.2016 | Jerzy Drabarczyk

Sieć dróg leśnych wymaga racjonalizacji, należy też uporządkować procedury związane z ich budową.- To jedno z priorytetowych zagadnień – podkreślił dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.

- W nowych zasadach sprzedaży drewna jednym z założeń jest tzw. kryterium geograficzne. Zgodnie, z którym ma być ustalana najbliższa droga transportu surowca drzewnego do punktu przerobu – wyjaśnił dyrektor generalny, podczas spotkania, które odbyło się na początku października w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem (RDLP Krosno).  

Lasy Państwowe – w związku z racjonalizacją leśnej sieci drogowej - zamierzają przeznaczać coraz więcej środków na budowę dróg w powiązaniu z działaniami na rzecz samorządów terytorialnych.

Dla uczestników spotkania ważne były aspekty związane z planowaniem układów przestrzennych dróg leśnych w powiązaniu z lokalną infrastrukturą techniczną, kwestie połączeń z innymi drogami (ze szczególnym uwzględnieniem zjazdów na drogi publiczne) oraz współpraca z zarządcami dróg i zastosowanie praktyczne operatów drogowych. Ponadto - planowanie i budowa sieci drogowej w kontekście organizacji prac leśnych, jak też inwestycje wspólne z jednostkami samorządu terytorialnego, a także dobre praktyki w opracowaniu docelowej sieci.

Drogi w liczbach
W LP jest 106 tys. km dróg leśnych.
Średni wskaźnik gęstości dróg to 15,28 m/ha, największy w RDLP Białystok i Katowice - 23 m/ha, najmniejszy w RDLP Krosno - 8,9 m/ha.
Wiele dróg leśnych to tzw. drogi świeże - powstały ok. 10 lat temu. Tylko jedna trzecia dróg jest w dobrym stanie technicznym. 
W ciągu ostatnich pięciu lat na inwestycje drogowe LP wydały ponad 2,2 mld zł - minimum 50 mln zł w każdej RDLP. 
Na inwestycje drogowe wydatkowane są również środki z funduszu leśnego. W latach 2011 – 2015 blisko 600 mln zł.

Zdaniem dyrektora generalnego LP należy także wypracować jednolitą ścieżkę interpretacyjną. Niektóre instytucje czy starostwa, jak zauważył dyrektor generalny, uznają, że nie ma potrzeby wydawania pozwoleń na budowę w odniesieniu do większości dróg leśnych w rozumieniu Ustawy o lasach, jeżeli ich powierzchnia to wyjeżdżony pojazdami grunt.

Do tego zagadnienia odniósł się Piotr Młynarczyk, naczelnik wydziału infrastruktury DGLP, który zaznaczył, że ze względów formalno-prawnych należy zgłosić, bądź uzyskać pozwolenia budowlane na każdą inwestycję drogową.   

Dlatego, według uczestników konferencji, kierownicy jednostek LP powinni być przeszkoleni z zakresu postępowań prawno-budowlanych dotyczących budownictwa drogowego.

W prace związane z budową dróg zostaną włączone zakłady LP, które powinny zaangażować w tę działalność cały swój potencjał, wykorzystując coraz nowocześniejsze technologie- Choćby po to, aby środki przeznaczone na budownictwo leśno-samorządowe pozostawały w Lasach. To, że takie zakłady w Lasach istnieją jest dobrodziejstwem, choćby z punktu widzenia koncepcji promocji budownictwa z drewna, a także w ramach innych działań rozwojowych, które mogą być przez nie realizowane - mówił dyrektor generalny.

Wśród zakładów, które od wielu lat wykonują inwestycje drogowe w LP są: Zespół Składnic LP w Stargardzie, OTL Świebodzin, Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu i Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej.
Udział w przedsięwzięciach rozwojowych LP zadeklarowały kolejne jednostki.

Więcej na temat konferencji w najbliższym „Głosie Lasu”.

Istotnym warunkiem efektywnego planowania i sprawnej koordynacji przedsięwzięć w zakresie budownictwa drogowego - co podkreślano - jest dostępność informacji na wszystkich szczeblach zarządzania - od operacyjnego po strategiczny.
Marek Komorowski z Wydziału Infrastruktury DGLP omówił nowy moduł Infrastruktura w SILPWeb wraz z nowym modułem mapowym, a także zakres wprowadzonych zmian oraz funkcjonalność i możliwość wykorzystania aplikacji podczas zarządzania infrastrukturą drogową w nadleśnictwie. Natomiast przedstawiciele TAXUS IT przedstawili, powiązany z nimi, projekt analizy potoku mas ładunków. Prace nad tymi projektami mają być sfinalizowane do końca roku.

W kilkudniowej konferencji uczestniczyli  przedstawiciele świata nauki z trzech wiodących wydziałów leśnych w Polsce, BULiGL O/wBrzegu oraz wykonawców prac drogowych.