Ustalono zasady współpracy z GGK

We wtorek 29 listopada w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie z głównym geodetą kraju Aleksandrą Jabłonowską.
28.07.2017

We wtorek 29 listopada w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie z głównym geodetą kraju Aleksandrą Jabłonowską.

Podczas spotkania, w którym wziął udział Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, omówiono potrzebę nowelizacji przepisów prawa w zakresie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach leśnych, dostępu jednostek Lasów Państwowych do zasobu ortofotomap pozyskiwanych przez ARiMR oraz danych zgromadzonych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (danych ISOK, BDOT, Geoportal).

Jeden z podjętych tematów dotyczył ustaleń w zakresie wykorzystania  danych  Leśnej Mapy Numerycznej w Uniwersalnym Module Mapowym (UMM)  na potrzeby służb ratowniczych (Policji, Straży Granicznej, ratownictwa medycznego  i Państwowej Straży Pożarnej), w tym dla rozwiązania systemu nawigacji w lasach.

W czasie spotkania ustalono, że należy przeprowadzić rewizję przepisów dotyczących wykonania obowiązku klasyfikacji bonitacyjnej gleb w lasach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast przedstawiciele GGK poinformowali o wdrożeniu procedury szybkiej kontroli i ujawniania danych z  ARiMR w państwowym zasobie geodezyjnym. Utrzymano zasadę bezpłatnego udostępniania danych ISOK, BDOT i ortofotomap na potrzeby Lasów Państwowych.

Jednym z przykładów wykorzystania tych danych przez LP będzie realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowych, budowy banku danych o lasach, prac urządzeniowych, a w przyszłości Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Lasy Państwowe i GGK podpiszą porozumienie w sprawie przekazania danych LMN (drogi leśne, dojazdy pożarowe, infrastruktura związana z p.poż. oraz turystyczna), a następnie wykorzystania ich  w systemie Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM).

UMM jest centralnym system informacji przestrzennej wykorzystywanym przez służby zarządzania kryzysowego, czyli Policję, Straż Pożarną czy Straż Graniczną. Dane z LMN posłużą do budowy systemu nawigacji w terenach leśnych, przeznaczonego dla wspomnianych wcześniej służb. Jednostki LP będą mogły korzystać z LMN.