Spotkanie rady LKP „Puszcza Białowieska”

Posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej LKP „Puszcza Białowieska” odbyło się 11 lutego w Nadleśnictwie Białowieża. Przewodnim tematem obrad był wniosek do aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 – 2021.
28.06.2016 | Barbara Gołowacz, Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Białymstoku

Posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej LKP „Puszcza Białowieska” odbyło się 11 lutego w Nadleśnictwie Białowieża. Przewodnim tematem obrad był wniosek do aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 – 2021.

Janusz Szwałkiewicz, kierownik Zespołu Ochrony Lasu omówił stan zdrowotny drzewostanów świerkowych w Puszczy Białowieskiej, zwrócił również uwagę na bezwzględną konieczność „usuwania i wywożenia z lasu zasiedlonych świerków oraz ratowania stanu siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000. Pozwoli to na spowolnienie procesu zamierania i rozpadu drzewostanów świerkowych".

Natomiast Dariusz Skirko, nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża wskazał na brak narzędzi prawnych do zachowania trwałości lasu, co w konsekwencji może doprowadzić do zubożenia wielu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych, w tym rzadkich oraz priorytetowych dla Unii Europejskiej. Wyniki opracowania „Potrzeby aktywnej ochrony gatunków i siedlisk w Puszczy Białowieskiej” przedstawił prof. Jacek Hilszczański z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Praca zawiera szereg ekspertyz m.in. dotyczącą stanu zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrony w kontekście obserwowanych zmian.

„Działania ochronne w stosunku do leśnych siedlisk przyrodniczych powinny uwzględniać przestrzenny kontekst położenia obszaru, a nie jedynie wiek drzewostanów” zauważył prof. Jan Matuszkiewicz, botanik i fitosocjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. „Dążąc do modyfikowania struktury i funkcji leśnych siedlisk przyrodniczych poprzez podnoszenie zapasu martwego drewna należy pozostawiać na miejscu drewno gatunków właściwych dla siedliska, natomiast usuwać drewno gatunków ekologicznie obcych” apelował prof. Matuszkiewicz.

Po wysłuchaniu referatów oraz w wyniku szerokiej dyskusji uwzględniającej aspekty ochrony przyrody, ochrony lasu, bezpieczeństwa publicznego oraz obowiązującą sytuację formalno – prawną, wynikającą z ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody Rada Naukowo – Społeczna LKP poparła wniosek nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża w sprawie aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 – 2021.

W posiedzeniu uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele nstytucji działających na rzecz ochrony środowiska, samorządów lokalnych, pozarządowych organizacji ekologicznych, mediów lokalnych oraz Lasów Państwowych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Jacek Hilszczański, prof. Jan Matuszkiewicz, prof. Tomasz Borecki, a także Henryk Pargieła, przewodniczący Zarządu Krajowego Ruchu Obrony Lasów Polskich. Rada pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego dyrektora RDLP w Białymstoku.