Ruszają prace w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

Do końca lutego zostaną wykonane pierwsze zabiegi ochronne w rezerwacie Dąbrowy Seroczyńskie położnym na terenie Nadleśnictwa Siedlce. Zabiegi będą kontynuowane w kolejnych latach.
24.02.2020 | Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy RDLP w Warszawie

Do końca lutego zostaną wykonane pierwsze zabiegi ochronne w rezerwacie Dąbrowy Seroczyńskie położnym na terenie Nadleśnictwa Siedlce. Zabiegi będą kontynuowane w kolejnych latach.

Rezerwat przyrody Dąbrowy Seroczyńskie utworzono, aby zachować unikalny  kompleks leśny z dużym udziałem dębów bezszypułkowych i różnogatunkową roślinnością zielną.

Aktualnie lasy seroczyńskie to nie tylko rezerwat przyrody, ale również obszar Natura 2000 Dąbrowy Seroczyńskie, którego przedmiotem ochrony są siedliska przyrodnicze - ciepłolubna dąbrowa i grąd subkontynentalny.

Świetliste dąbrowy to siedliska antropozoogeniczne, czyli powstałe w efekcie gospodarczej działalności człowieka, przede wszystkim wypasania zwierząt hodowlanych w lasach, a także wykaszania runa i grabienia ściółki. Charakteryzują się skąpą warstwą krzewów i drzew w dolnych warstwach lasu oraz dużą ilością światła docierającego do jego dna, co pozwala na rozwój bogatego gatunkowo runa.

Zaprzestanie wspomnianej działalności spowodowało wyeliminowanie czynników ograniczających silny rozwój dolnych warstw lasu – podszytu i podrostu.

Sukcesywne zacienianie dna lasu, wynikające również ze wzrostu drzew, powoduje zanikanie roślinności ciepłolubnej charakterystycznej dla świetlistych dąbrów i w konsekwencji zmniejszenie powierzchni tego siedliska.

Chcąc utrzymać i poprawić stan zachowania świetlistej dąbrowy, konieczne jest wykonanie działań ochronnych polegających na usunięciu podrostów i podszytów oraz gatunków obcych, a także przerzedzeniu górnych warstw drzewostanu.

Ponadto w rezerwacie zostaną wykonywane działania mające na celu poprawę stanu ochrony siedliska grądu subkontynentalnego, w miejscach gdzie jest ono najbardziej przekształcone.

Realizacja działań ochronnych wynika z zapisów planu ochrony rezerwatu przyrody i jest wynikiem współpracy Nadleśnictwa Siedlce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.