Więcej przestrzeni dla Odry

W Nadleśnictwie Wołów (RDLP we Wrocławiu) zakończyła się realizacja jednego z największych w kraju projektów hydrologicznych. Inwestycja kosztowała niemal 45 mln zł.
28.07.2017 | Jacek Czepnik, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

W Nadleśnictwie Wołów (RDLP we Wrocławiu) zakończyła się realizacja jednego z największych w kraju projektów hydrologicznych. Inwestycja kosztowała niemal 45 mln zł.

Ze względu na specyfikę i znaczenie dla środowiska, inwestycja była jedyną tego typu w Polsce i zaledwie jedną z kilku w Europie. Projekt ,,Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, Gm. Wołów”,  w ponad 80 proc. uzyskał dofinanasowanie Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Odtworzenie naturalnej retencji polegało na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegu rzeki. Nowy wał o długości ponad 6 km pozwolił odzyskać dodatkową powierzchnię ok. 600 ha retencji dolinowej. Teren jest administrowany przez Nadleśnictwo Wołów  i w 90 proc. zajmowany przez lasy łęgowe, starorzecza łąki i bagna w obszarze Natura 2000 Łęgi Odrzańskie.

Jeśli wystąpią wezbrania i powodzie, przez cztery przewały (rozebrane fragmenty starego wału zlokalizowane w dawnych starorzeczach) na tereny polderu zalewowego będzie wpływała woda. Potencjalna zdolność retencyjna obiektu wynosi aż 12 mln m3 wody!

Poza przyrodniczym efektem, czyli renaturyzacją siedlisk starorzeczy i lasów łęgowych w obszarze Natura 2000, do najważniejszych zysków należy także zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie.

Przypomnijmy, że tereny Nadleśnictwa Wołów i całego Dolnego Śląska najbardziej ucierpiały podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. Straty materialne sięgnęły 12 mld zł! W ciągu zaledwie kilku dni zniszczeniu uległo cztery tys. mostów, 600 km wałów przeciwpowodziowych oraz 14 tys. km dróg.

Założenia projektu przygotował WWF Polska, a realizacją zajął się Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.