Powstają kolejne użytki ekologiczne. Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska

Leśnicy z radomskiego Nadleśnictwa Jędrzejów w trosce o przyrodę chcą, aby w ich nadleśnictwie ustanowiono kolejne użytki ekologiczne. To jedna z form ochrony przyrody, jaka jest ustanowiona w lasach. Warto przypomnieć, że 5 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.
05.06.2020

Leśnicy z radomskiego Nadleśnictwa Jędrzejów w trosce o przyrodę chcą, aby w ich nadleśnictwie ustanowiono kolejne użytki ekologiczne. To jedna z form ochrony przyrody, jaka jest ustanowiona w lasach. Warto przypomnieć, że 5 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.

Po rozpoznaniu wartości przyrodniczych terenów śródleśnych łąk i bagien złożono wnioski do czterech gmin obejmujące łączną powierzchnię ponad 14 ha.

Wnioskowane o objęcie ochroną obszary to głównie łąki położone nad ciekami wodnymi, nieużytkowane i okresowo zalewane. Enklawy te charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, stanowią ostoje bytowania wielu gatunków fauny i flory m.in. bobra europejskiego i kumaka nizinnego.

O planach powiększenia rezerwatu „Bukowa Góra"

Podjęte działania przyczynią się do zachowania wysokiej bioróżnorodności tych obszarów i wpłyną na poprawę lokalnego bilansu wodnego. Zachowanie retencyjnych funkcji wskazanych obszarów poprzez objęcie ich formą ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych to też bezpośrednie działania nadleśnictwa na rzecz ograniczania skutków suszy i zwiększenia bezpieczeństwa wodnego na zarządzanym przez nadleśnictwo obszarze.

Dotychczas w Nadleśnictwie Jędrzejów jako użytki ekologiczne objętych było ochroną sześć obiektów o powierzchni ponad 31 ha - bagna, łąki i obszary skał porośnięte roślinnością kserotermiczną.

W całej RDLP w Radomiu jest aż 233 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 900 ha. W całych lasach użytków ekologicznych, czyli oczek wodnych, torfowisk czy wydm, jest ponad 8 tys. o powierzchni ponad niemal 30 tys. ha.

W Międzynarodowym Dniu Ochrony Środowiska warto wyjaśnić, że w lasach zarządzanych przez LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce, większość z nich, aż 1285, zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie LP. Łącznie zajmują one powierzchnię ponad 123 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha.

Czynna ochrona storczyków w Nadleśnictwie Pińczów

W lasach znajdują się także liczne pomniki przyrody, w ubiegłym roku było ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew.

Ponadto w lasach państwowych utworzono 3893 stref ochronnych wokół chronionych gatunków, o łącznej powierzchni niemal 155 tys. ha, z czego ponad 22 proc. stanowi powierzchnia ochrony całorocznej. Strefy utworzono w celu ochrony ostoi ptaków, tych jest aż 3344, a także ssaków, gadów, owadów czy roślin.

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie te wyginęły (reintrodukcja) lub są zagrożone wyginięciem (restytucja).

Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, jarzębu brekinii, cietrzewia, głuszca, a także rybołowa. Na gruntach w zarządzie LP i pod opieką leśników bytuje również aż ¾ polskiej populacji żubrów.