O znaczeniu lasu podczas jubileuszu SITLiD

Uroczystości z okazji 65-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zorganizowano w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku (RDLP Radom).
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Uroczystości z okazji 65-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zorganizowano w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku (RDLP Radom).

Galę jubileuszową poprzedziła konferencja „Użytkowanie lasu wobec wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych”. Poruszane tematy odnosiły się do działań PGL LP i sektora leśno-drzewnego w zmieniających się warunkach klimatycznych, roli i znaczenia lasu jako czynnika ochrony klimatu. Ponadto działań ograniczających negatywny wpływ zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze, prawnych uwarunkowaniach ochrony klimatu, jak również roli SITLiD w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Rolę Stowarzyszenia w działaniach na rzecz ochrony klimatu zreferował prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, przewodniczący Zarządu Głównego SITLiD. Przypomniał, że o bioenergii i nośnikach bioenergii, o roli biomasy oraz znaczeniu surowca drzewnego w produkcji bioenergii jak też budownictwie drewnianym dyskutowano wielokrotnie na różnych spotkaniach i konferencjach w kraju i zagranicą.

I dodał, że w historii SITLiD konferencje organizowane od  wielu lat stanowiły okazję do formułowania poglądów przez specjalistów wszystkich szczebli hierarchii technicznej i administracyjnej gospodarstwa leśnego i przemysłu drzewnego. - Ich głównym celem było doprowadzenie do dyskusji, z których wnioski byłyby wykorzystywane podczas podejmowanych decyzji przez odpowiednie gremia gospodarcze - mówił prof. Paschalis-Jakubowicz.

- Zwracamy uwagę na to, aby poziom organizowanych konferencji zawierał elementy, które wiążą się z najnowszym poznaniem i rozumieniem wiedzy odnoszącej się do określonego zakresu tematycznego jak i do tych elementów, które wynikają z sytuacji zarówno ekonomicznej, społecznej, ale też i politycznej kraju. Stowarzyszenie oferuje pole do wymiany poglądów, do przedstawienia swojego oglądu spraw do dyskusji. Ich jedyną konsekwencją jest poprawa poziomu rozumienia i działań w zakresie sektora leśno-drzewnego - dodał.

Gratulując jubileuszu dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski odniósł się do tytułu konferencji i przypomniał m.in. o pilotażowym projekcie leśnych gospodarstw węglowych, których założeniem jest ponadnormatywne pochłanianie CO2 (jego realizacja ma się rozpocząć w 2017 r.). - Chcemy pokazać, że dobrze prowadzona gospodarka leśna może być również ukierunkowana na realizację jednej z wielu pozaprodukcyjnych funkcji lasu, w tym jego roli jako zbiornika węgla organicznego.

Od przyszłego roku, ma być też uruchomiony nowy obszar zagospodarowania drewna. W każdej regionalej dyrekcji LP mają powstać jeden bądź dwa składy drewna energetycznego. Założeniem tego projektu jest akumulacja węgla organicznego w magazynowanym drewnie, co powstrzymuje ulatnianie się gazów cieplarnianych do atmosfery. Będzie to wspólne przedsięwzięcie jednostek LP z samorządami pod nazwą „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa”.
Na składach, jak wyjaśnił Robert Wielgosz, naczelnik Wydziału użytkowania lasu DGLP,  będą mobilne laboratoria. - Ich działania będą miały na celu monitorowanie sytuacji, kiedy zgromadzony na składach surowiec stanie się drewnem energetycznym w rozumieniu legislacyjnym i normatywnym.

Omawiając rolę sektora leśno-drzewnego w zapobieganiu zmianom klimatu prof. dr hab. Ewa Ratajczak, dyrektor Instytutu Technologii Drewna podała, że na proces wytworzenia 1 kg drewna potrzeba 1,47 kg CO2 przy jednoczesnym wytworzeniu ponad 12 kg tlenu. Dodała również, że 50 proc. suchej masy drewna to węgiel organiczny. Podkreśliła, że drewno akumuluje węgiel długo po jego pozyskaniu a w produktach drzewnych węgiel jest zakumulowany w całym okresie życia produktów. Jeśli chodzi  o zasoby drewna w UE polskie lasy zajmują siódme miejsce, a pozyskanie jest na miejscu piątym.

Z kolei w porównaniu z UE w Polsce znaczenie sektora drzewnego w gospodarce narodowej jest wyraźnie większe, lecz stosunkowo mała jest społeczna świadomość tego faktu. Udział sektora drzewnego w przemysłach przetwórczych: w produkcji sprzedanej w UE wynosi 6 proc., natomiast w Polsce - 8,9 proc.; w zatrudnieniu odpowiednio 9,3 oraz  13,2 proc.

O zmianach klimatycznych i działaniach ograniczających negatywny ich wpływ na środowisko omówił prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z IŚRiL PAN. Natomiast o prawnych uwarunkowaniach ochrony klimatu mówił dr Leszek Karski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystości jubileuszowe były również okazją do wręczenia   wyróżnień i odznaczeń.  Podczas gali czterem osobom wręczono „Kordelas Leśnika Polskiego”. Były też odznaki honorowe „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, złote i srebrne odznaki honorowe SITLiD oraz wyróżnienia NOT.