Nowe możliwości realizacji projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
28.06.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Przyjęte zapisy programu dają możliwość realizacji wszystkich ogólnopolskich projektów Lasów Państwowych zgłoszonych przez DGLP. Jednostki Lasów będą mogły korzystać ze wsparcia finansowego na realizację poniższych typów działań:

 • Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, wraz z zastosowaniem instalacji OZE (o ile konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetycznego) (działanie 1.3.1)

 • Wsparcie ponadregionalnych systemów
  małej retencji (działanie 2.1.3)

  Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie ministerstwa

 • Wsparcie w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń związanych z pożarami lasów oraz wsparciem systemów szybkiego reagowania na tego rodzaju zagrożenia (działanie 2.1.7c)

 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym uporządkowanie aktywności turystycznej na obszarach chronionych (działanie 2.4.1a)

 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 (działanie 2.4.1b)

 • Wdrażanie kompleksowych koncepcji czynnej ochrony oraz zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze międzynarodowej (działanie 2.4.1c)

 • Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (działanie 2.4.2a)

 • Budowanie potencjału i integracja - szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę (działanie 2.4.5b)

 • Edukacja społeczności obszarów chronionych - działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000  (działanie 2.4.5c)