Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy niepokojące

W czwartek 27 lipca Senat przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Niektóre z jej zapisów wzbudzają niepokój Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
28.07.2017

W czwartek 27 lipca Senat przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Niektóre z jej zapisów wzbudzają niepokój Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W liście do ministra środowiska Jana Szyszko dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreślił znaczenie przyjętej ustawy.
„Lasy Państwowe w pełni popierają realizację Rządowego Programu Mieszkaniowego, mając na względzie fakt, iż możliwość uzyskania własnego mieszkania powinna być jednym z podstawowych praw obywateli naszego Kraju. Doskonale rozumiemy też, iż założeniem autorów ustawy nie jest w żadnym razie umożliwienie swobodnego wyprzedawania jednego z dóbr narodowych, jakim są lasy. Oczywistym jest także, iż obecna interpretacja uregulowań kreujących Krajowy Zasób Nieruchomości wręcz wyklucza realizację takiego scenariusza. Jednakże nie można kategorycznie odrzucić możliwości, iż w przyszłości zapisy ustawy wykorzystane zostaną wbrew intencjom jej autorów i interpretacja przywołanych powyżej przepisów doprowadzi do tego, iż otwarta zostanie furtka do sprzedaży lasów podmiotom prywatnym”.

Jak zaznaczył Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, niepokój mogą wzbudzać zapisy poszczególnych artykułów ustawy o KZN.
„Zgodnie z zapisem art. 51 nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem: umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienia, w drodze aportu, do spółki celowej z udziałem takiej jednostki, zamiany, a ponadto – zgodnie z ust. 2 – mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. To ostatnie zdanie oznacza wprost, iż nieruchomości, które będą wchodziły w skład Zasobu, mogą być przedmiotem zastawu lub hipoteki ustanowionej dla zaciągnięcia kredytu lub pożyczki” napisał w liście dyrektor generalny LP.

Wiele obaw wywołują także artykuły dotyczące finansowania działalności KZN. Z art. 46 przyjętej ustawy wynika, że przychody Zasobu będą pochodziły z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi KZN. „Taki mechanizm oznaczać będzie, iż w przypadku braku możliwości sfinansowania zadań ustawowych Zasobu z innych źródeł, będzie on mógł sięgać do nieruchomości włączonych do niego i uzyskiwać środki finansowe między innymi poprzez ich sprzedaż” wyjaśnia Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP. I dodaje, że taki scenariusz może dotyczyć także gruntów leśnych, bowiem ustawa o KZN nie zawiera żadnych mechanizmów ograniczających tę możliwość.

Według dyrektora generalnego LP obawy te potwierdzają kolejne artykuły ustawy
(art. 65 i 66), w których to zapisano, że „celem uzyskania środków oraz realizacji swoich zadań, uprawniony jest do oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, nieprzeznaczonych na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Część przekazanych do KZN nieruchomości przeznaczone są do produkcji leśnej, a nie pod budownictwo, jednak w ustawie powstaje mechanizm pozwalający na ich sprzedaż.

Tym bardziej, jak podkreśla dyrektor generalny, że większość nieruchomości, które przekażą LP są tzw. lasy podmiejskie lub znajdujące się w obrębie miast, np. tereny w okolicy Trójmiasta. Łącznie, jak oszacowały Lasy Państwowe do KZN zostanie przekazanych ponad 600 tys. ha gruntów w miastach i na ich obrzeżach.

Scenariusz zakładający zbycie przez KZN najbardziej atrakcyjnych terenów, nie jest niemożliwy do wykluczenia. „Taka sytuacja doprowadzi do tego, iż lasy te stracą swoją podstawową funkcję społeczną i z otwartych dla wszystkich obywateli terenów zmienią się w ogrodzone i zamknięte enklawy, na których wyrosną rezydencje położone w otoczeniu drzew. Stąd też niezbędne są – w przyszłości – takie zmiany przepisów, które scenariusz ten całkowicie wyeliminują” podsumowuje dyrektor generalny LP.