Plany i pierwsze decyzje nowego kierownictwa

24 listopada odbyła się pierwsza narada nowego dyrektora generalnego dr. Konrada Tomaszewskiego z szefami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz zakładów o zasięgu krajowym.
28.06.2016 | Krzysztof Trębski, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

24 listopada odbyła się pierwsza narada nowego dyrektora generalnego dr. Konrada Tomaszewskiego z szefami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz zakładów o zasięgu krajowym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: podsekretarze stanu Andrzej Szweda-Lewandowski i Andrzej Konieczny, nowi zastępcy dyrektora generalnego Andrzej Borowski (ds. gospodarki leśnej), Krzysztof Janeczko (ds. ekonomicznych) i prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (ds. strategii, organizacji i rozwoju), naczelnicy wydziałów Dyrekcji Generalnej, przedstawiciele organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych (LP).

Wiceminister i Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski przedstawił zebranym plany resortu, podkreślając przede wszystkim konieczność ujednolicenia
i uproszczenia prawa,
m.in. w sferze ochrony środowiska, ochrony przyrody, oraz  pilną potrzebę nowelizacji prawa łowieckiego, by zapewnić jego zgodność z przepisami konstytucyjnymi.  – Liczymy w tych planach legislacyjnych na pomoc, konsultacje i pomysły ze strony LP – mówił Szweda-Lewandowski.

Wiceminister Andrzej Konieczny zapowiedział z kolei sporządzenie raportu o sytuacji
w trzech białowieskich nadleśnictwach RDLP w Białymstoku
, przedstawiającego całą historię podejmowanych w odniesieniu do tego obszaru decyzji lub ich braku, a także szacunki strat Skarbu Państwa, jakie wynikają z zamarcia około sześciuset tysięcy metrów sześciennych świerczyn w Puszczy Białowieskiej.

Zasadniczą częścią narady było wystąpienie programowe dyrektora generalnego Konrada Tomaszewskiego, który zaprezentował program działań na rzecz rozwoju Lasów Państwowych. – Jest to swego rodzaju expose, bowiem przyszedłem do DGLP z gotową wizją. Jej urzeczywistnienie pozwoli przenieść LP na wyższy poziom, uczynić z nich sprawne narzędzie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i pobudzania rozwoju terenów niezurbanizowanych – zapowiedział dyrektor generalny.

Konrad Tomaszewski przedstawił analizę warunków organizacyjnych, prawnych
czy gospodarczych, w jakich działają LP
. Wskazał na różne bariery utrudniające realizację działań rozwojowych, takie jak niespójne przepisy prawa powszechnego lub niedostatecznie jasny i uporządkowany system ewidencji i rachunkowości w LP.
Omówił też pokrótce, wybrane spośród ponad 30, koncepcje rozwojowe, m.in. leśnych gospodarstw węglowych czy wartościowania nieruchomości leśnych. – To są gotowe projekty rozwojowe dla LP. Natomiast w tych dziedzinach, gdzie zmiany zależą nie tylko od nas, ale i ustawodawcy, liczymy, że będziemy mogli przedstawić ministrowi środowiska swoje uwagi w tym zakresie – wyjaśnił dyrektor generalny.

Szef LP odniósł się także do sprawy daniny w wysokości 1,6 mld zł, jaką Lasy Państwowe musiały wpłacić do budżetu państwa w latach 2014-2015. Zapowiedział zwrócenie się do NIK z prośbą o skontrolowanie, czy i w jakim stopniu te pieniądze zostały rzeczywiście przeznaczone na budowę dróg lokalnych, a także wystąpienie do ministra sprawiedliwości z informacją, że najprawdopodobniej ok. 100 mln zł z części daniny przekazanej w 2014 roku w ogóle nie rozpisano na ten cel.

Konrad Tomaszewski poinformował także o powołaniu Rady Konsultacyjnej, która ma być ciałem doradczym dyrektora generalnego i jednocześnie wyrazem dalszego uspołeczniania procesów decyzyjnych w Lasach Państwowych. Jej przewodniczącym został Andrzej Rodziewicz, były dyrektor generalny LP. Tomaszewski zapowiedział również przywrócenie należnego znaczenia Kolegium LP oraz takim formom współpracy z otoczeniem, jak Forum Ekologiczne.

Wśród pierwszych zadań nowego kierownictwa DGLP jest opracowanie tzw. bilansu otwarcia. Złożą się na niego między innymi prognoza sytuacji finansowo-gospodarczej, raport controllingowy o obrocie drewnem, pełny wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji, opis stanu posiadania, wykaz najważniejszych umów czy zbiorcza informacja o postępowaniach sądowych toczących się z udziałem Lasów Państwowych.

Dyrektor generalny przedstawił uczestnikom nowo powołanych dyrektorów regionalnych LP, poinformował także o najbliższych planowanych zmianach organizacyjnych i działaniach. W DGLP powstanie m.in. specjalna komórka, która zajmie się wspomaganiem administracji rządowej oraz współpracą międzynarodową w sprawach dotyczących leśnictwa. Jej szefową będzie Zofia Chrempińska. Wśród pierwszych zadań tej komórki Konrad Tomaszewski wskazał przedstawienie argumentów w odniesieniu do koncepcji zastąpienia 2-procentowej daniny od sprzedaży drewna na rzecz budżetu zobowiązaniem prawnym LP do przeznaczania do 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna (do ok. 200 mln zł) np. na realizację wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych z samorządami, zalesienia oraz na wykup niepaństwowych gruntów leśnych.

Na koniec narady poruszono szereg bieżących spraw. P.o. dyrektor regionalny w Białymstoku Cezary Świstak poinformował o zamiarze wezwania przez jego jednostkę do usunięcia naruszenia prawa w związku z niedawnym zarządzeniem białostockiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wprowadzającym plan zadań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej. Jolanta Błasiak, naczelnik wydziału ochrony przyrody w DGLP, przedstawiła ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody i ich wpływ na gospodarkę leśną. Grażyna Zagrobelna, szefowa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, poinformowała dyrektora generalnego o związkowych propozycjach zmian w wielu przepisach dotyczących lasów oraz zaprezentowała wyniki związkowej ankiety dotyczącej warunków pracy w jednostkach LP.