Na czynnej ochronie skorzysta nie tylko kozioróg i pachnica

To jeden z najciekawszych projektów realizowanych przy współudziale leśników. Na terenie RDLP w Zielonej Górze realizowany jest program, którego beneficjentem jest samorząd, a działania na rzecz ochrony gatunków są bardzo kompleksowe.
04.08.2020 | Anna Niemiec, RDLP w Zielonej Górze

To jeden z najciekawszych projektów realizowanych przy współudziale leśników. Na terenie RDLP w Zielonej Górze realizowany jest program, którego beneficjentem jest samorząd, a działania na rzecz ochrony gatunków są bardzo kompleksowe.

Kozioróg dębosz i  pachnica dębowa to dwa gatunki chronionych owadów, dla których uruchomiono machinę pozyskania unijnych środków. Jeszcze kilka lat temu w Bytomiu Odrzańskim niewiele osób kojarzyło ich nazwy. Nawet burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter, pomysłodawca i realizator projektu, przyznaje, że były to dla niego zupełnie nieznane tematy. Dzisiaj z dumą prezentuje, co udało się już zrobić w ramach projektu i jakie pomysły napędzają kolejne zadania.

I tak już dzisiaj można wyruszyć 10 kilometrową ścieżką rowerową po Trakcie Pruskim. A to dopiero początek.

Projekt zakłada różnorodne działania związane z ochroną obszarów naturowych oraz ochroną cennych gatunków – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza, owadów związanych z martwym drewnem. Prace będą polegały na przywróceniu optymalnych warunków siedliskowych dla tych gatunków, w tym poprawie nasłonecznienia dla ok. 200 drzew.

W projekcie przewidziano również posadzenie 450 dębów szypułkowych – w formie alei, tworzących korytarze ekologiczne dla drzewolubnych owadów, ptaków czy nietoperzy.
Uzupełnieniem wszystkich wymienionych wyżej czynności na rzecz czynnej ochrony będzie także wytyczenie ścieżek pieszo-rowerowych, kierujących ruch turystyczny poza obszar chronionych siedlisk, a tym samym minimalizujących niekorzystne oddziaływanie człowieka.

Ponadto planuje się m.in. utworzenie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między ostojami pachnicy i kozioroga nad Odrą: na obszarach Natura 2000 Kozioróg w Czernej oraz Nowosolska Dolina Odry.

W ramach projektu stworzone zostanie również „Pogotowie pachnicowe” dla dwóch województw -  lubuskiego i dolnośląskiego, które nie tylko ma zabezpieczać zagrożone owady w sytuacjach awaryjnych (wycinka drzew i alei przydrożnych, zdarzenia losowe), lecz także zadba o późniejsze ich przywrócenie naturze.

Projekt uwzględnia również prace ochronne związane z zachowaniem lasów łęgowych i łąk selernicowych. W przypadku tych pierwszych celem jest unaturalnienie lasów łęgowych poprzez odtworzenie zasobów martwego i rozkładającego się drewna oraz ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcych. Natomiast by powstrzymać degradację i przeobrażenia łąk selernicowych tereny te będą koszone, zostaną usunięte zarastające je drzewa i krzewy.

Wartość projektu wynosi ponad 3 mln 200 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  przekracza 2 mln 700 tys. zł.

To nie są jedyne wyróżniki tego projektu. Po pierwsze głównym beneficjentem jest samorząd. Spośród 75 projektów w Polsce, jakie są realizowane w ramach tego działania, tylko w sześciu przypadkach gminy są głównymi beneficjentami.


Po drugie projekt jest płaszczyzną współpracy samorządu z Lasami Państwowymi. W tym przypadku współpraca dotyczy Nadleśnictwa Nowa Sól, które jest partnerem projektu. Po  trzecie projekt przyrodniczy jest dla mieszkańców tej gminy ważnym działaniem, w którym dostrzegane są szanse rozwoju. Gmina Bytom Odrzański zainwestowała w przyrodę, mimo że jak w każdym samorządzie są tam  inne potrzeby, jak bezrobocie, edukacja, brak infrastruktury drogowej, kanalizacja czy rewitalizacja.

Należy wyjaśnić, że projekty środowiskowe, w ramach których podjęto starania na rzecz kozioroga dębosza i pachnicy dębowej, to działania dla przyrody, podejmowane przez różne podmioty.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełni rolę instytucji wdrażającej dla działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna": 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

To działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w ramach którego finansowane są projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych, w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza wspomnianymi obszarami.

 

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.jpg