Uregulowanie wycen nieruchomości to ważny punkt w strategii LP

Określenie wartości nieruchomości leśnych to jedno z bardziej problematycznych zagadnień. W Lasach Państwowych zostanie wdrożony projekt, który usprawni przeprowadzanie szacowania.
26.10.2016 | Anna Krasoń, CKPŚ

Określenie wartości nieruchomości leśnych to jedno z bardziej problematycznych zagadnień. W Lasach Państwowych zostanie wdrożony projekt, który usprawni przeprowadzanie szacowania.

W Kołobrzegu od 19 do 21 października trwała konferencja naukowa „Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części”.
Spotkanie było poświęcone problematyce wartościowania nieruchomości leśnych wraz z ich częściami składowymi i funkcjonalnymi. Chociaż zagadnienia te są niezwykle istotne zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia, to jak dotąd nie wypracowano powszechnie akceptowanej i poprawnej pod względem formalnym metody wyceny nieruchomości leśnych.
W Lasach  Państwowych będzie realizowany strategiczny projekt obejmujący obliczanie wartości nieruchomości, a za jego wdrażanie będzie odpowiadać Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.  

W otwierającym wydarzenie wystąpieniu Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych zauważył, że kwestie dotyczące wyceny nieruchomości mają priorytetowy charakter w strategii rozwojowej Lasów Państwowych. W dalszej części dyrektor generalny podkreślił potrzebę przyjęcia wspólnego stanowiska w celu skutecznego wdrożenia metody ustalania wartości nieruchomości leśnych będących w zarządzie LP.

Podczas konferencji zostało wygłoszonych 17 referatów w czterech sesjach tematycznych. Szczegółowe założenia projektu dotyczącego wartościowania nieruchomości przedstawił również Adam Sikora, pracownik CKPŚ, który w swoim wystąpieniu wyjaśnił, jakie są cele planowanego przedsięwzięcia i spodziewane efekty. Kluczową częścią prezentacji było omówienie metodyki ustalania wartości gruntu leśnego, drzewostanu oraz leśnej stopy procentowej, a także przybliżenie charakteru prac rozwojowo-wdrożeniowych projektu.

Podkreślono potrzebę zaangażowania w to przedsięwzięcie innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, naukowców i ekspertów.

Planowanym efektem ma być uruchomienie aplikacji umożliwiającej automatyczne dokonywanie wyceny nieruchomości leśnych, która docelowo miałaby stanowić integralny element Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

W spotkaniu udział wzięli eksperci z różnych placówek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, leśnicy oraz specjaliści zajmujący się wyceną nieruchomości.

Konferencja wpisała się w cykl podobnych wydarzeń o profilu ekonomiczno-leśnym, organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.