LP otrzymały wsparcie na ochronę gatunków i siedlisk

Rusza unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych. W projekcie bierze udział blisko 100 nadleśnictw z różnych regionów Polski.
05.10.2017 | Anna Krasoń, CKPŚ

Rusza unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych. W projekcie bierze udział blisko 100 nadleśnictw z różnych regionów Polski.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych 28 września podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

Projekt ten jest czwartym przedsięwzięciem LP o zasięgu krajowym, które otrzymało wsparcie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Budżet projektu to ponad 32 mln zł, z czego ok. 19 mln zł stanowią środki unijne, a ok. 13 mln zł środki własne Lasów Państwowych
.


W odróżnieniu od trzech już realizowanych programów, służących adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, ma on charakter ściśle przyrodniczy. Jego celem jest poprawa stanu ochrony cennych gatunków i siedlisk, występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie znajdujących się na terenach zarządzanych przez Lasy.

Realizacja projektu będzie się odbywała w tych miejscach, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu –  regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. Działania, które będą wykonywane przez nadleśnictwa, wynikają wprost z tych dokumentów oraz są niezbędne do zachowania gatunków i siedlisk we względnie niezmienionym stanie lub też służą poprawie stanu ich ochrony.

Zadania w projekcie obejmują:

  • wykaszanie łąk i terenów otwartych, co pozwoli na utrzymanie ich bogatego składu gatunkowego oraz na zachowanie siedlisk występowania chronionych roślin i zwierząt, np. żółwia błotnego, głuszca, sasanki otwartej;
  • zwalczanie gatunków obcych, czyli inwazyjnych, takich jak: dąb czerwony, nawłoć późna, czeremcha amerykańska, kolczurka klapowana, które zaburzają funkcje i strukturę siedlisk cennych przyrodniczo, wypierając gatunki rodzime;
  • kontrolę liczebności gatunków drapieżnych, odstrzał, odłowy drapieżników, np. w celu ochrony ptaków i miejsc ich gniazdowania;
  • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska, np. ochrona torfowisk wysokich, ochrona kropiatki i derkacza;
  • kanalizację ruchu turystycznego poprzez zmianę przebiegu szlaków, zabezpieczanie szlaków barierkami, ustawianie tablic edukacyjnych itp.;
  • monitorowanie występowania gatunków chronionych, np. dzięcioła czarnego czy głuszców wsiedlonych przez leśników w Borach Dolnośląskich;
  • inne działania ochrony gatunków i siedlisk, w tym np. poprawa uwodnienia siedlisk dzięki budowie zastawek, zabezpieczanie zimowisk nietoperzy, sadzenie gatunków stanowiących bazę pokarmową dla zagrożonych gatunków motyli, montowanie budek i platform lęgowych dla ptaków.

Wiele z zaplanowanych zadań stanowi kontynuację programów i projektów prowadzonych wcześniej przez jednostki LP, na przykład na rzecz ochrony cietrzewia, głuszca, żółwia błotnego, nietoperzy, motyli czy obszarów wodno-błotnych.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ponad 13 tys. ha, a udział bierze w nim blisko 100 nadleśnictw z różnych regionów Polski – podkreśla Magdalena Bukowska, dyrektor CKPŚ, któremu DGLP powierzyło koordynację przedsięwzięcia. – Jego realizacja pozwoli na ochronę około 30 gatunków oraz ponad 30 typów siedlisk, przede wszystkim na zachowanie ich naturalnego charakteru i różnorodności biologicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.