Łęgi w dolinie Nidy trafiły pod ochronę

Ochrona łęgów w dolinie Nidy czy stabilizacja warunków hydrologicznych to cele jakie będą realizowane m.in. na terenie radomskiego Nadleśnictwa Pińczów. Nadleśnictwo jest współbeneficjentem projektu, a leśnicy odgrywają znaczącą rolę w komitecie sterującym.
02.10.2019 | Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu

Ochrona łęgów w dolinie Nidy czy stabilizacja warunków hydrologicznych to cele jakie będą realizowane m.in. na terenie radomskiego Nadleśnictwa Pińczów. Nadleśnictwo jest współbeneficjentem projektu, a leśnicy odgrywają znaczącą rolę w komitecie sterującym.

Przedsięwzięcie na terenie Lasów Państwowych będzie polegało na realizacji szeregu zabiegów ochronnych dotyczących łęgów. A głównym przedmiotem projektu będą działania prowadzące do odtworzenia stabilnego reżimu hydrologicznego, który stworzy warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy w rejonie wsi Umianowice w gminie Kije.

Nida stanowi dopływ Wisły, jest to rzeka nizinna o bardzo niskim spadku i szerokiej teresie zalewowej; ten obszar zalewowy porastają łąki oraz lasy łęgowe.

Oprócz tego będzie prowadzona także czynna ochrona łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych. Teren ten, pomimo presji człowieka, zachował się fragmentarycznie w dolinie Nidy.

W ramach realizacji tego celu zaplanowano między innymi szereg działań mających wpłynąć na stabilizację warunków wilgotnościowych na terenie zajmującego ponad 120 ha kompleksu łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum. Znajduje się on w pobliżu miejscowości Młodzawy Małe i stanowi część lasów Nadleśnictwa Pińczów.

Kompleks ten jest największym, zwartym obszarem łęgów w tej części doliny Nidy – pozostałością lasów porastających niegdyś ten obszar. Nadleśnictwo Pińczów zaplanowało 137 tys. zł z przeznaczeniem na udrożnienie i budowę obiektów małej retencji wodnej w kompleksie leśnym Młodzawy (rowy melioracyjne i zastawki). Prace ze względu na wrażliwość tych siedlisk będą prowadzone wraz z monitoringiem hydrologicznym.

Wszystkie założenia przestawiono 26 września podczas konferencji otwierającej projekt LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”. Nadleśnictwo Pińczów jest współbeneficjentem projektu, a leśnicy odgrywają znaczącą rolę w komitecie sterującym.

Podczas konferencji został również powołany komitet sterujący projektu, który będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (realizującego projekt z ramienia Województwa Świętokrzyskiego).

W skład komitetu weszli przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych oraz innych organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację projektu, w tym także przedstawiciele RDLP w Radomiu – Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej oraz dr Jacek Koba, starszy specjalista w Wydziale Ochrony Lasu, który został wybrany na przewodniczącego tego gremium.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, naukowcy związani z przedsięwzięciem, lokalni samorządowcy oraz reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Pińczów.

W trakcje spotkania zostały zaprezentowane ramy organizacyjne oraz harmonogram realizacji projektu. LIFE17 NAT/PL/000018 jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinasowaniu projektów z dziedziny ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

Spośród 41 wnioskodawców, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w 2017 r., jedynie trzy projekty otrzymały dofinansowanie na realizację przedsięwzięć.

Zgodnie z warunkami podpisanych umów Komisja Europejska dofinansowuje 60 proc. wartości projektu, NFOŚiGW 30 proc., zaś wkład własny beneficjentów wynosi 10 proc. Ogólna wartość projektu, którego realizację przewidziano do 2024 r., wynosi ok. 5,5 mln euro, czyli ponad 23 mln zł.

Warto dodać, że w radomskim Nadleśnictwie Pińczów leśnicy angażują się także w inne projekty. Wśród nich jest ten dotyczący ochrony cennych siedlisk   świetlistej dąbrowy.