Lasów w Europie przybywa

Ukazał się kolejny raport o stanie lasów w Europie. Z informacji, które zostały przekazane podczas konferencji FOREST EUROPE w Madrycie (20 – 21 października) wynika, że lasy zajmują 215 mln ha, co stanowi 33 proc. powierzchni kontynentu.
28.07.2017 | Marta Gaworska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Ukazał się kolejny raport o stanie lasów w Europie. Z informacji, które zostały przekazane podczas konferencji FOREST EUROPE w Madrycie (20 – 21 października) wynika, że lasy zajmują 215 mln ha, co stanowi 33 proc. powierzchni kontynentu.

Raport podkreśla pozytywną rolę lasów w rozwiazywaniu wyzwań obecnych czasów, m.in. zmian klimatu i rozwoju gospodarczego. Zwiększona powierzchnia lasów oraz zrównoważona gospodarka leśna pozytywnie wpływają na klimat poprzez wiązanie CO2 z atmosfery i magazynowanie węgla w biomasie, glebach a także produktach leśnych. Jak wynika z opracowania, poziom średniej rocznej sekwestracji węgla od 2005 do 2015 wynosił 719 mln ton, co odpowiada ok. 9 proc. emisji netto gazów cieplarnianych w Europie.

Warto zaznaczyć, że ponad 70 proc. powierzchni lasów w Europie, czyli 155 mln ha posiada plany urządzania lasów. Oznacza to nie tylko planowe zarządzanie, ale również coraz lepsze rezultaty w zakresie ochrony lasów przed chorobami, szkodnikami zewnętrznymi, a także zmieniającymi się czynnikami klimatu i środowiska.

Pełna wersja raportu
The State of Europe’s Forest 2015

Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 15 lat powierzchnia lasów chronionych w Europie przyrastała rocznie o pół miliona hektarów. Natomiast lasy chronione pod względem zachowania bioróżnorodności lub krajobrazu zajmują obecnie powierzchnię 30 mln ha.

Raport odnosi się także do kwestii ekonomicznych. Sektor leśny w Europie zapewnia miejsca pracy co najmniej trzem milionom osób. Dodatkowo generuje przychody dla niezliczonej grupy osób związanych pośrednio z lasami lub sektorem, w tym prywatnych właścicieli, pracowników i usługodawców, których często nie obejmują statystyki zatrudnienia.
Udział sektora leśnego w europejskim PKB wynosi 103 mln euro rocznie. Europa nadal pozostaje jednym z największych na świecie producentów drewna okrągłego. Pomimo ostatniej recesji gospodarczej ocenia się, że sektor leśny jest na stabilnej ścieżce rozwoju i ożywienia.

Dane z raportu potwierdziły, że zrównoważona gospodarka leśna przynosi pozytywne rezultaty. Postępy w zakresie zrównoważonego leśnictwa w ciągu ostatnich 25 lat objęły rozwój polityki, poprawę regulacji prawnych, doskonalenie mechanizmów monitorowania i oceny stanu zasobów leśnych zarówno na poziomie Europy jak i poszczególnych państw.

Relacja z konferencji ministerialnej w Madrycie

Podczas madryckiej konferencji reprezentanci 39 państw przyjęli kolejne zobowiązania w postaci deklaracji i rezolucji ministerialnych, w tym dokumenty odnoszące się do roli sektora leśnego w rozwoju zielonej gospodarki, a także ochrony lasów w zmieniających się warunkach środowiskowych. Przyjęto również decyzję podsumowującą rezultaty rozpoczętych w ramach procesu negocjacji o przyszłej konwencji leśnej w Europie. Niestety na tym etapie nie osiągnięto jeszcze konsensusu. Ministrowie wielu państw apelowali, aby kontynuować prace w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia i podejmować wszelkie niezbędne wysiłki w tym zakresie przed 2020 r.

Nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji w przyszłości wyraziła reprezentująca Polskę Katarzyna Kępka, podsekretarz stanu. Minister podkreśliła potrzebę zintegrowanego podejścia do trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w skali kontynentu.  - Polska cieszy się, że należy do grona państw, które były stale aktywne w procesie, organizując i goszcząc konferencję ministerialną w Warszawie w 2007 roku. Dzisiaj możemy powiedzieć, że chociaż podjęte po tamtym okresie wyzwania i próba otwarcia na kolejną, nową formułę współpracy w postaci negocjacji LBA okazały się trudne, to rozpoczęły nowy i bardzo ważny w historii procesu rozdział - powiedziała.

Minister towarzyszyła delegacja z Ministerstwa Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w tym zastępca dyrektora generalnego LP Janusz Zaleski.

***

FOREST EUROPE to dobrowolny, międzyrządowy proces polityczny i forum dialogu ministerialnego na temat lasów i leśnictwa w Europie. Celem procesu jest rozwijanie wspólnych strategii w zakresie ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami w Europie. W ramach procesu ministrowie odpowiedzialni za lasy przyjęli szereg zobowiązań (deklaracje i rezolucje ministerialne). Za najważniejsze osiągnięcie uważa się przyjęcie i wprowadzenie do aktów legislacyjnych definicji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM – Sustainable Forest Management), a także formułowanie narzędzi operacyjnych, w tym kryteriów i wskaźników SFM. Kolejnym ważnym krokiem była próba negocjacji konwencji leśnej w Europie.

Polska jest aktywnym członkiem FOREST EUROPE, objęła przewodnictwo w procesie w latach 2004-2007, organizując 5. Konferencję Ministerialną w Warszawie, podczas której przyjęto dokumenty odnoszące się do powiązań lasów z klimatem, energią i wodą. Przesłanie konferencji warszawskiej Lasy dla lepszego życia zwracało uwagę na wartości i korzyści jakie lasy wnoszą dla rozwoju życia społecznego i gospodarczego. W Warszawie zainicjowano także dyskusje o potrzebie wzmocnienia pozycji politycznej leśnictwa w Europie poprzez ustanowienie konwencji leśnej. Dotychczasowe przewodnictwo w procesie FOREST EUROPE należało do Hiszpanii, wraz z zakończeniem konferencji w Madrycie, zostało przekazane Słowacji.