Forum „Polska ratuje żubra”

- Polska odegrała kluczowa rolę w restytucji żubra. W efekcie dziś możemy pochwalić się tym, że prawie jedna trzecia światowej populacji tego gatunku żyje właśnie u nas - tymi słowami wiceminister środowiska Małgorzata Golińska rozpoczęła zorganizowane 13 czerwca 2018 r. w Warszawie przez jej resort forum.
14.06.2018 | KIF

- Polska odegrała kluczowa rolę w restytucji żubra. W efekcie dziś możemy pochwalić się tym, że prawie jedna trzecia światowej populacji tego gatunku żyje właśnie u nas - tymi słowami wiceminister środowiska Małgorzata Golińska rozpoczęła zorganizowane 13 czerwca 2018 r. w Warszawie przez jej resort forum.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. 

Oprócz omówienia dotychczasowych sukcesów w opiece nad żubrem, poruszono także kwestie stanowiące obecnie największe wyzwania dla osób zaangażowanych w opiekę nad tym gatunkiem: wzrost liczebności, tworzenie nowych stad, monitoring zdrowotny oraz zapobieganie konfliktom z okoliczną ludnością. Dużo czasu poświęcono na problem szkód wyrządzanych przez żubry i sposoby na zwiększanie akceptacji społecznej oraz wiedzy na temat tych zwierząt.

- Chcąc zwiększyć akceptację społeczności lokalnej do wsiedlenia musimy najpierw udowodnić, że radzimy sobie na terenach którymi już zarządzamy - zauważył Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

- Chwała Lasom Państwowym, że poświęcają swój teren, swoje środki na przygotowanie terenów pod wsiedlenie nowych stad, tak jak ostatnio w Puszczy Augustowskiej - dodała prof. Wanda Olech-Piasecka, dziekan wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie i prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, a także koordynator merytoryczny projektu kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe.

Tworzenie nowych stad to tylko jedno z wielu działań prowadzonych w ramach czteroletniego projektu. Jego pozostałe cele to m.in. rozprzestrzenienie tych zwierząt za granicę, stworzenie banku genów żubrów, poprawa stanu zdrowotnego żyjących żubrów i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i metod ochrony gatunku.

Koszty projektu, wynoszące ponad 40 mln zł, w całości są pokrywane ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych. Poza wybranymi 22 nadleśnictwami z terenu pięciu regionalnych dyrekcji LP, w przedsięwzięciu biorą udział również Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która zapewnia nadzór naukowy.