Będzie monitorowany poziom wód w łęgach

W lasach łęgowych w Nadleśnictwie Pińczów wywiercono sieć specjalnych otworów. Prace mają pomóc w zaplanowaniu tegorocznych zadań ochronnych.
26.02.2020 | Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu

W lasach łęgowych w Nadleśnictwie Pińczów wywiercono sieć specjalnych otworów. Prace mają pomóc w zaplanowaniu tegorocznych zadań ochronnych.

Nida stanowi dopływ Wisły, jest to rzeka nizinna o bardzo niskim spadku i szerokiej teresie zalewowej; ten obszar zalewowy porastają łąki oraz lasy łęgowe.

Położone na południowym krańcu radomskiej dyrekcji LP Nadleśnictwo Pińczów słynie z unikatowych walorów przyrodniczych, wśród których jest niezwykle ciekawa flora związana z występującymi na tym terenie zbiorowiskami roślinności ciepłolubnej.

To tutaj znajduje się stanowisko dyptamu jesionolistnego, uważanego za biblijny krzew Mojżesza. Tam także rosną niezwykle barwni przedstawiciele świata roślin: miłek wiosenny, obuwik, storczyk purpurowy czy buławnik wielkokwiatowy.

Na progu wiosny warto wspomnieć także o innych ciekawostkach przyrodniczych tego terenu. W Nadleśnictwie Pińczów położony jest kompleks leśny „Olsz”, który jest największym zachowanym w dolnym biegu Nidy zwartym obszarem porośniętym przez łęg jesionowo-olszowy.

Na powierzchni ponad 120 ha, rozpościerają się wciąż trudne do przebycia mokre, miejscami lekko zabagnione ostępy leśne.

Więcej o ochronie doliny Nidy

Drzewostan tworzy głównie olsza z niewielkim udziałem zamierającego jesionu oraz sporadycznie wiązu. Ze względu na utrudniony dostęp oraz wyłączenie kompleksu w 2007 r. z użytkowania, uwagę zwraca duża ilość powalonych drzew, leżących kłód, gałęzi oraz wykrotów, czyli martwego drewna.

Podszyt i runo tworzą w wielu miejscach, trudną do przebycia plątaninę krzewów oraz pnączy. Lokalnie, w obniżeniach terenu dochodzi do niewielkiego zabagnienia zbiorowiska łęgowego.

Dzięki stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz lasu, występują tutaj sprzyjające warunki do rozwoju mszaków, które kolonizują wykroty, leżące kłody oraz pnie drzew, tworząc niezwykle malownicze formy.

Łęg nad Nidą jest również ostoją fauny. Widać liczne ślady bytowania jeleni, dzików, bobrów, a wiosną rozbrzmiewa w śpiew setek ptasich gardeł. W pobliżu kompleksu obserwuje się także bieliki.

Dla zachowania unikalnych walorów przyrodniczych tego miejsca, łęg nad Nidą został włączony do programu LIFE „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Celem działań w ramach programu będzie stworzenie systemu wspomagającego zachowanie stabilnych stosunków wodnych w obrębie całego kompleksu leśnego. W tym roku zostanie założona sieć 16 piezometrów, które przez cały sezon będą monitorowały poziom wód gruntowych. Miejmy nadzieję, że działania te przyczynią się do lepszego poznania i ochrony tego cennego fragmentu Nadleśnictwa Pińczów.